Här kan Vallentuna få nytt stationssamhälle

Här kan Vallentuna få nytt stationssamhälle

Roslagsbanan: Glömd tunnel blir en viktig pusselbit for fortsatt planering

En glömd tunnel kan bli en del av lösningarna om Roslagsbanan förlängs till Arlanda. Och det finns planer på ett nytt samhälle runt en ny station mellan Molnby och Arlanda.

Det finns många utmaningar när man planerar att dra en järnväg mellan två orter. Utmaningen blir inte mindre av att det finns en stor flygplats som man ska ta sig igenom.

Men en ljusglimt mitt i allt huvudbry är att det finns en del jobb som redan gjorts som kan underlätta. Det upptäckte de som ska hitta lösningen för hur Roslagsbanan ska kunna passera flygplatsen i Arlanda för att kunna nå Sky city.

Lösning är en viadukt med tillhörande tunnel som tidigare byggts vid taxibana 3 intill Arlanda. Daniel Jarl, översiktsplanerare hos Vallentuna kommun berättar om fyndet.

TUNNELLÖSNING. En glömd tunnel kan vara en lösning som blir både praktisk och mer ekonomisk.
Foto:SL (Planskiss)/Fotomontage

”Arlandas närmaste stad”
–Någon gång i tiden har de byggt en viadukt. Under den finns en tunnel som är tillräckligt stor för att Roslagsbanan ska få plats där.

–Tidigare har man tyckt att det är svårt att hitta en lösning förhur man ska ta sig fram där. Det har varit en utmaning, och man har diskuterat om man ska ta sig fram över eller under befintliga vägar.

Den stora parkeringen vid Benstocken har också varit en utmaning att ta sig förbi. I en förstudie som SL sammanställt nämns tunneln som en tänkbar lösning norr om Benstocken. Men detta kräver att taxibanan byggs om och att tunneln förstärks.

–Det är lätt hänt att ha en förutfattad mening när man planerar, men när man kollar på plats kan det hända intressanta saker. Ofta är det också billigare om vägar går över hinder istället för under.

Med en förlängning av Roslagsbanan från Lindholmen/Molnby till Arlanda genom Markim kan det uppstå ett helt nytt litet samhälle då det planeras för en station till längs vägen.

– Ja, vi har faktiskt tittat på ett strategiskt område för detta. Men vi har inte kommit överens med markägarna ännu. Men, det kommer att bli Arlandas närmaste stad, bara tio minuter från flygplatsen.

I den fördjupade översiktsplanen som vann laga kraft i juli 2018 kan man se att planen är att binda ihop västra Vallentuna. Den västra infarten planeras vid Lindö och sedan blir det en helhet som sträcker sig i en båge till Lindholmen.

PLANERINGSKARTA. Ungefär så här är det tänkt att Vallentuna ska utvecklas och förtätas i framtiden.
Foto: (Planskiss)

Så här ser planeringen ut för vissa delar av Vallentuna:

Norra Vallentuna
Söder om Molnbyvägen planeras det för 300-400 bostäder i fastigheter som blir mellan en till tre eller fyra våningar höga. Det ska bli en blandad bebyggelse med enfamiljshus, parhus, radhus, stadsradhus och flerfamiljshus. I områdets södra del, mellan Molnby och Ormsta station anses det mest lämpligt att bygga tätare och högre hus.

Molnbyvägen
60-150 bostäder. Här planeras det för enfamiljshus och området ska förtätas måttligt. Norr och söder om vägen kan det bli tätare bebyggelse och parallellt med Lindholmsvägen kan det ske en förtätning med delning av större tomter till lite större nya kvarter.

Norr om kraftledningsgatan
Här planeras för cirka 200 bostäder i form av småhus och radhus. Området ligger till övervägande del inom en kilometer från Molnby station.

Ormsta
Det finns planer för 5-20 bostäder. Nordost om plankorsningen kan det bli ny bostadsbebyggelse, vad för sort är inte planerad ännu och beslutet föreslås att prövas i detaljplan.

Ormsta-Stensta
Här gäller pågående detaljplan. Ett område norr om denna föreslås ingå i planeringen som gäller för söder om Molnbyvägen.

Väster om järnvägen
(Foderby)
Planen för området inväntar utredning om var Roslagsbanans avgrening mot Arlanda kommer att gå. Om avgreningen kommer att ske söder om Molnby station medför det att stora delar av området inte kan användas för att bygga bostäder.

Norra Vallentuna Nordväst
Här planeras för 800–1 100 bostäder beroende på hur området exploateras. Området bli en viktig sammanbindande länk för det nya stationssamhället. Det ska också knyta samman befintliga bostadsområden i Nyby, Molnby och Ormsta med gator, cykelvägar, gångvägar och naturområden.

Lindholmen
Det planeras för 250-300 nya bostäder samt ytterligare bostäder i form av förtätning av befintliga kvarter. Till planerna för Lindholmen räknas ett område som sträcker sig från Sylta i söder till Mörbytorp i norr.

I det nya stationssamhället planeras det för tätortsutveckling. Målsättningen är att det ska byggas 2 500 bostäder här.

Detaljplan av området kan inte genomföras förrän beslut tagits om var tågrälsen ska gå mot Arlanda.

Molnby/Ubby
Området mellan den stora höjdryggen vid stationen och Roslagsbanan är ett strategiskt viktigt område. Vallentuna kommun vill flytta Molnby station söderut. Därför tas inget beslut om exploatering av området förrän beslut kring detta har tagits.

Nordväst om Björkhaga/
Lövlunda (Ubby)
Även området nordväst om Björkhaga och Lövlunda utgör ett strategiskt område. Här planeras för Arningevägens förlängning och om detta sker kan området bebyggas med småhus.

Dela artikeln här:

Uffe Lindeborg

Envis Vallentunanörd med ett brinnande intresse för människor och att göra hjältar av sportprofiler. Pratar (läs debatterar) gärna om Asociala Medier och om hur marknadsföring fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *