NYHETER 2023-09-21 KL. 08:27

Kommunflytt kan ha skapat missnöje bland anställda

Av Anneli Leijel

Kommunflytt kan ha skapat missnöje bland anställda
OMBYGGNATION. Vallentuna gymnasium genomgår en förvandling. Foto: Uffe Lindeborg

Anställda på Vallentuna gymnasium har mindre förtroende för Vallentunas kommunledning jämfört med förra året, enligt den senaste medarbetarundersökningen. Ombyggnationen av gymnasiet pekas ut som en trolig orsak av Susanna Falk, chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Förtroendetappet syns både när det gäller svaret på påståendet ”Jag har förtroende för Vallentunas kommunledning” och ”Vallentunas kommunledning är öppen och ärlig i sin kommunikation.” Förra året höll 18 respektive 20 procent inte med om dessa påståenden enligt enkäten. I år är siffrorna 31 respektive 42 procent. Samtliga 41 medarbetare på gymnasiet har svarat på enkäten.

Susanna Falk är utbildningschef i Vallentuna kommun. Hon har reflekterat över svaren och tror att det beror på ombyggnaden av gymnasiet, som har medfört flera utmaningar för verksamheten.

– Det har bland annat handlat om rörledningar som inte var korrekt utritade, likväl som elkablar, vilket ledde till flera olyckshändelser. Dessutom gick pålningen rakt igenom ett avloppsrör och orsakade översvämning. Byggprojektet har varit utmanande med flera oväntade händelser, säger Susanna Falk och fortsätter:

– När man inte får information om det som händer påverkar det tillit och förtroende. Jag tror att det är en del av förklaringen, eftersom det inte har inträffat något specifikt som har påverkat gymnasieverksamheten i sig.

Lägre gymnasiebudget

Ombyggnaden av gymnasiet genomförs enligt ett politiskt beslut att flytta kommunkontoret dit och dela byggnaden med kommunens tjänstemän från och med årsskiftet 2024/2025. När gymnasiet omvandlas finns ingen möjlighet för det att växa, vilket också Susanna Falk tror har påverkat enkätsvaren.

– Ja, det kan vara en faktor. Det ska bli intressant att se hur medarbetarna på gymnasiet svarar när projektet är färdigt. Om det låga förtroendet fortfarande kvarstår, kan det indikera andra problem, säger Susanna Falk.

Hon nämner även gymnasieskolans finansiering, som beslutas av samverkan mellan alla 26 kommuner i Stockholms län. Att den inte ökar enligt förväntningarna skulle också kunna vara en förklaring till missnöjet med kommunledningen.

– Där kan jag förstå att man gärna skulle vilja ha mer pengar. I en lågkonjunktur som vi befinner oss i nu, med minskade skatteintäkter, påverkas gymnasieskolefinansieringen, säger Susanna Falk.

Johan Klintberg är rektor för Vallentuna gymnasium. Han påpekar att förtroendet för kommunledningen generellt sett har varit lågt under åren, särskilt med tanke på ombyggnaden.

– Kommunikation kring så här stora processer är mycket utmanande, både externt och internt. Jag tror att många upplever att vi inte har fått all information som vi borde ha fått. Samtidigt har vi fått vara med och ta del av mycket i ombyggnadsprocessen, vi har inte blivit helt övergivna. Men lärarna upplever nog att man inte har tagit elevernas åsikter på allvar. Jag hör från lärarna att vi får hantera de frågor och den oro som eleverna känner, säger Johan Klintberg.

Han påpekar att han har fungerat som en länk mellan kommunen och medarbetarna på gymnasiet och har gjort sitt bästa för att förhandla och informera.

– Vi genomförde även en risk- och konsekvensanalys innan byggstart, men vi upplevde att den inte togs på allvar. Vi fick ingen ordentlig återkoppling från kommunledningen, säger Johan Klintberg, som tillägger att han har behållit sitt goda humör ändå.

Dessutom tror han att liknande problem finns i många andra kommuner när det gäller förtroendet för kommunledningen.

– Vi är anställda av kommunen, men vi har vår egen lagstiftning att följa och en värdegrund som vi arbetar efter. Vårt fokus ligger på eleverna, undervisningen och arbetsplatsen. Ibland kan de kommunala pålagorna kännas överflödiga, säger han.

När det gäller gemensamma värderingar nämner han att vissa av dem redan är självklara för skolan, som inkluderar allas lika värde.

Fokus på utbildning

Johan Klintberg påpekar att hans personal har hanterat ombyggnationen på ett bra sätt trots allt.

– Vi har anpassat oss efter situationen. När ett klassrum inte kunde användas, gick vi någon annanstans. Vårt fokus har alltid varit att säkerställa elevernas utbildning, och vi har arbetat hårt för att göra det så bra som möjligt.

– Men visst kommer det att bli skönt den 1 januari 2025 när allt är klart, och redan i januari 2024 kommer vi att ha nya, fräscha lokaler. Sedan får vi hantera ombyggnationen ett år till, och vi hoppas att det inte kommer att störa alltför mycket, säger Johan Klintberg.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se