NYHETER 2022-01-20 KL. 11:00

Enkät visat: Vallentunas unga behöver aktiviteter

Av Anneli Leijel

Bland Vallentunas 13-15-åringar läser killarna allt färre böcker och tjejer rör sig allt mindre på fritiden.

Enkät visat: Vallentunas unga behöver aktiviteter

Men fler tjejer är aktiva i Kulturskolan, inte minst med dans och teater, och fler killar är med i någon idrottsförening. Det visar Ung livsstil, en enkät om fritidsvanorna hos högstadieungdomar i Vallentuna.

Enkäten Ung livsstil gick ut till alla högstadieskolor i Vallentuna i slutet av hösten 2019 och i januari 2020 – precis innan pandemin började. Ett antal klasser valdes slumpmässigt ut för att besvara frågorna och svarsfrekvensen var hög. Hela 87 procent, eller 572 elever, svarade.

– När vi fått in svaren följde ett analysarbete och sedan tog vi de frågor vidare till politiken som vi tycker att kommunen ska prioritera, berättar Petri Peltonen, chef för kultur- och fritidsförvaltningarna.

Jämfört med tidigare studie som gjordes 2015/2016 har gapet mellan flickors och pojkars idrottsutövande ökat. 54 procent av pojkarna idrottar i en förening men bara 40 procent av flickorna.

Ett av områdena som sticker ut i enkäten är just hur mycket, eller rättare sagt lite, tonåringarna rör på sig. För trots att andelen som utöver någon idrottsaktivitet på fritiden har ökat något bland killar, är det ändå 38 procent av killarna och 44 procent av tjejerna som är fysiskt inaktiva.

Det betyder att de varken promenerar, idrottar, ägnar sig åt gruppträning eller till exempel dansar minst två gånger i veckan.
– Att få ungdomar i rörelse är en utmaning och att stimulera tonåringar till fysisk aktivitet är ett av våra prioriterade områden, säger Petri Peltonen.

Studien Ung livsstil är ett bra material att utgå ifrån, men för att veta mer om vad unga vill göra, förs också en direkt dialog med dem inom olika verksamheter, berättar han.

– Just nu projekterar vi för att göra ett elljusspår i Kårsta och här har vi haft en dialog med flickor särskilt, för att höra vad som är viktigt för dem.

En annan sak som är på gång är anläggandet av mountainbike-spår. Det är något som kommer högt upp på listan över vad ungdomarna skulle gilla att göra – om det fanns.
Fritidsförvaltningen tittar nu på möjligheterna att anlägga tre spår, varav ett i nya bostadsområdet Kristineberg.

Ung kulturnatt
Av enkäten framgår också att Vallentunas 13-15-åringar i det stora hela trivs bra med sin fritid. Idrott i förening, TV-spel/gaming och att hänga med kompisar är det de helst ägnar sig åt.

Vad tjejer respektive killar önskar att kommunen prioriterar, skiljer sig en del åt men bio/filmklubb, festivaler och konserter är ett gemensamt intresse.

– I höstas genomförde vi ung kulturnatt i Vallentuna, vi har visat film och tidigare haft filmläger, men en del av vårt arbete har begränsats under pandemin, säger Petri Peltonen.

Kulturstrategi
När det kommer till kulturområdet visar studien att tjejer och killar som har högre betyg och kommer från familjer med större ekonomiska resurser, i högre grad deltar i kulturskola och i idrottsförening. Medan de som kommer från familjer med mindre ekonomiska resurser och de som har lägre betyg, i högre grad besöker fritidsgård och bibliotek.
Studien visar också att pojkars läsning går ner och att de generellt har ett lägre intresse för kultur än flickor. Kulturnämnden har därför beslutat att insatser ska göras för att öka pojkars bokläsning och intresse för kultur.

–Vi har fått i uppdrag från nämnden att i år ta fram en kulturstrategi. Den gäller hela kulturområdet men barn och unga är en prioriterad grupp, säger Petri Peltonen.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se