NYHETER 2024-07-04 KL. 11:01

PFAS-skandalen: Orsak och skadestånd utreds

Av Anneli Leijel

Vallentuna kommun vill ta reda på varifrån de förhöjda PFAS-värdena i enskilda brunnar hos flera fastigheter i Okvistaområdet kommer ifrån. Därför har man nu förelagt Storstockholms brandförsvar att utreda spridningsvägarna.

PFAS-skandalen: Orsak och skadestånd utreds
BÖKIGT. Det är tufft att få ihop vardagen när man måste hämta vatten från ett tappställe. Foto: Roffe Andersson

Orsaken ska alltså utrdeas, samtidigt öppnar Johan Skog (M), kommunstyrelsens ordförande, för att kommunen är beredd att betala eventuella skadestånd – om det visar sig att kommunen ”bedöms vara ansvarig som verksamhetsutövare för föroreningen”.

– Först behöver vi kartlägga varifrån PFAS-föroreningarna kommer, innan vi kan dra några slutsatser. Det kan också vara så att de uppmätta värdena är säsongsvariationer, därför behöver vi provta mer, säger Johan Skog.

Krav på provtagning

När utredningen kan tänkas vara klar vågar han inte spekulera i. Och först när den är klar kan ansvarsfrågan ta vid.

– Sen behöver även försäkringsbolag kopplas in, säger Johan Skog.

FORTSATTA PROBLEM. Ännu har inte orsaken till PFAS-utsläpp i Okvista hittats. Men kommunen har sina aningar. Samtidigt väntar boende på nytt vatten. Foto: Roffe Andersson

På bygg- och miljötillsynsnämndens möte den 18 juni togs beslutet att ge Storstockholms brandförsvar i uppdrag att ta fram en provtagningsplan, för att utreda spridningen av PFAS i Okvistaområdet. Dessutom får brandförsvaret i uppdrag att regelbundet provta vissa enskilda brunnar där.

Martin Rodell är miljöchef på Vallentuna kommun berättar:

– Räddningstjänsten fick vårt beslut före midsommar och har nu fem veckor på sig att ta fram en provtagningsplan. Därefter ska vi godkänna den. Provtagningarna behöver göras för att ta reda på hur vattnet sprids, går i berget.

Syrenelundsvägen

Att man dessutom ålägger räddningstjänsten att oftare provta enskilda brunnar, är för att de prover som togs tidigt i våras gav en ögonblicksbild och att nivåerna av PFAS kan variera. Efter att flera prover tagits kan vissa slutsatser dras. Det kan till exempel bli tal om att sanera marken från PFAS och enligt Martin Rodell kan det bli brandförsvaret som behöver utföra denna sanering.

– Ja, det är inte omöjligt att man anser att den som ställt till det också ska åtgärda detta, säger Martin Rodell.

Det är också något som står att läsa i nämndens beslut med hänvisning till Miljöbalkens kapitel 10. Det kapitlet säger bland annat att den som har bedrivit en verksamhet som bidragit till en föroreningsskada, eller allvarlig miljöskada, är ansvarig för att avhjälpa den.

När det gäller fastigheterna på Syrenelundsvägen, som ligger på andra sidan Angarnsvägen, visar de utredningar som gjorts att brandförsvaret inte ligger bakom de förhöjda PFAS-värdena som uppmätts där. De tidigare övningarna med släckningsskum som innehöll PFAS och som utfördes på brandförsvarets övningsplats i Okvista, anses inte ha nått ända dit.

– Nyligen fick en fastighet där resultat från nya provtagningar som gjorts, då får vi automatiskt en kopia, och där visade vattnet nu inga förhöjda värden av PFAS, säger Martin Rodell.

Boende i Okvistaområdet har i flera år påpekat att dammarna vid den gamla övertäckta deponin inte har skötts som de ska och är oroliga för att giftiga ämnen, såsom PFAS, kan ha läckt ut i grundvattnet även den vägen. Vad är din kommentar till det?

– Miljöavdelningen har påtalat detta med dammarna, utan att det lösts av verksamheten, alltså andra förvaltningar. Man har inte kunnat enats om vem som ska göra vad, det är den krassa verkligheten. Efter sommaren ska de åtgärdas, muddras bland annat, säger Martin Rodell.Tidigare i ärendet

I januari 2024 fick Vallentuna kommun reda på att de giftiga ämnen som går under samlingsnamnet PFAS, finns i grundvattnet i Okvista. Det upptäcktes när kommunen provtog vattnet på fastigheten Okvista 5 som ska exploateras. Kommunen lät provta brunnarna till angränsande privata fastigheter i Okvista. Tre av dessa fastigheter hade så höga PFAS-värden att de fick förbud att dricka vattnet.

Efter påtryckningar från boende på Syrenelundsvägen, på andra sidan Arngarnsvägen, provtogs även dessa fastigheter. Där har två fastigheter idag förbud mot att dricka vatten från egen brunn. Förutom de fem fastigheter som inte längre kan använda sitt dricksvatten ligger flera fastigheter nära gränsvärdet på 4 nanogram PFAS (för fyra vanliga PFAS-ämnen) per liter dricksvatten.

Enligt Livsmedelsverket är 4 nanogram per liter dricksvatten ett riktvärde, från 2026 blir det lag för dricksvattenproducenter att följa.

Utredning har hittills visat att brandövningsplatsen i Okvista, där släckningsskum med PFAS använts, är källan till föroreningen i Okvistaområdet.

Vad som orsakat de förhöjda halterna av PFAS på Syrenlundsvägen är oklart.

Kommunen vill ha fler utredningar för att veta om förorening i grundvatten spridit sig längre. Det finns risk att brandövningsplatsen bidrar till förorening nedströms liggande Angarnsjöängen.