Nya stadsdelen Åbyholm blir 800 bostäder

Nya stadsdelen Åbyholm blir 800 bostäder

PLANBESKRIVNING.
Foto: VALLENTUNA KOMMUN

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler, därför planerar kommunen för fler bostäder som ligger centralt och nära kollektivtrafik.

Åbyholm. Så heter den nya stadsdelen där Vallentuna kommun vill bygga 800 bostäder. Flerbostadshus men också kedjehus, radhus och villor. Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige men har samtidigt överklagats till mark- och miljödomstolen.

Om det blir som kommunen vill, och den antagna planen för Åbyholm får lagligt stöd, kan byggstart av planerade vägar och vatten och avlopp ske under 2022. Därefter börjar bostäder byggas och inflyttning kan ske två till tre år senare.

Vilka bostäder ska det byggas mest av?
– Det blir mest flerbostadshus. Bredvid de befintliga villorna, längs Åbyholmsvägen, planeras det för några radhus, berättar Elin Ericsson som är projektledare för Åbyholm på Vallentuna kommun.

Åbyholm ligger strax öster om Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen, Lindholmsvägen och bostadsområdet Åby ängar. Här planeras för en varierad bebyggelse och en park. Planen möjliggör också för en förskola, om det i framtiden finns behov av det.
Till att börja med ska 300 bostäder byggas. Avtal är tecknat med två exploatörer i områdets norra del i anslutning till Åbyholmsvägen. För områdets östra del ska markanvisningar ske längre fram.

PLANBESKRIVNING.
Foto: VALLENTUNA KOMMUN

Flera har överklagat planen
I planen står det att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas, vad innebär det?
– Bland annat så föreslås Åbyholms gård planläggas med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Det innebär att huvudbyggnaden och de två flyglarna inte får rivas samt att ursprungligt och äldre material vid utbyte ska ersättas av ursprungliga material, detta gäller både exteriör samt vissa interiöra byggnadsdelar.
– Vi har också försökt bevara så mycket som möjligt av Åbyholmsvägen. Den ska förbättras och vi ska anlägga en trottoar där, eftersom många går till Vallentuna IP på den vägen. Men den ska inte breddas ytterligare och när den möter Åby allé så övergår den i en gång- och cykelväg. Det gör att vägen främst kommer att användas av dem som bor där, säger Elin Ericsson.

Flera av de som idag är boende på Åbyholmsvägen har överklagat planen till mark- och miljödomstolen. De vill bland annat inte ha en trottoar, eftersom de inte vill att det ska vara en genomfartsgata. Ett par vill också bevara mer av skogen, och då behövs ingen park i området, menar de.

Husen längs Åbyholmsvägen har idag max två våningar. I detaljplanen tillåts bostadshus med tre våningar, något som några motsätter sig. ”Att bygga hus med fler än två våningar kan inte anses ”passa in” i befintlig miljö. Vi motsätter oss starkt denna plan med trevåningshus längs med Åbyholmsvägen och direkt intill befintlig villabebyggelse”, står det i ett av fyra överklaganden som lämnats in.
Det är vanligt att detaljplaner överklagas. Om mark- och miljödomstolen går på kommunens linje finns det fortfarande en möjlighet för de boende att ta ärendet vidare till mark- och miljööverdomstolen.
– Vi hoppas såklart att domstolen ska följa kommunens linje och att detaljplanen kan vinna laga kraft. Vi tycker att förlaget som ligger är bra och anser att det följer lagstiftningen, men om domstolen gör samma bedömning kan vi i dagsläget bara hoppas på, avslutar Elin Ericsson.

Fakta: Åbyholm
En ny stadsdel med 800 bostäder. Så här ser fördelningen ut:

300 bostäder byggs på kommunalägd mark som redan är markanvisad. Ramavtal har tecknats med två byggaktörer. Dessa bostäder byggs först.

Cirka 50 bostäder planeras på privatägd mark. De som bor i området idag och har stora fastigheter får ytterligare byggrätter i rad- kedje och/eller småhus. Genomförandetiden för privatägd mark startar 2 år efter att planen vunnit laga kraft – de kommer alltså inte beviljas bygglov förrän 2 år senare.

Östra delen av Åbyholm är inte markanvisad än. Här planeras för cirka 450 bostäder i flerbostadshus. Kommunen kan välja att markanvisa denna mark i ett senare skede. Tidplan är ännu inte satt.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *