NYHETER 2023-11-16 KL. 10:44

Barn dog vid hemförlossning

Av Anneli Leijel

Barn dog vid hemförlossning
HEMFÖRLOSSNING. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Bilden är en genrebild som visar en blivande mamma som väljer att föda hemma. Foto: Adobe

Ett nyfött barn har avlidit efter en planerad hemförlossning. De två barnmorskorna som var med vid förlossningen har anmält sig själva till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Enligt deras egen utredning begicks flera misstag i samband med förlossningen.

En lex Maria-anmälan ska alltid göras till IVO vid en händelse som medfört, eller hade kunnat medföra, en allvarlig vårdskada. I samband med anmälan har barnmorskorna även skickat in en utredning som de själva gjort tillsammans med ytterligare en barnmorska och en läkare som är specialist i obstetrik och gynekologi.

Utredning avslöjar brister

I utredningen konstateras att: ”Analysen av händelseförloppet har visat på brister i informationen angående vattenavgång utan värkar samt information om fosterövervakning under aktiv förlossning.”

Den födande kvinnan informerades inte om att när en förlossning startar med vattenavgång är ett besök på en förlossningsklinik att rekommendera. Detta för att kunna bedöma fostret bland annat genom fosterövervakning och blodtrycksmätning. En av barnmorskorna uppger i utredningen att viktig information till kvinnan ”glömts bort vid hembesöket”.

I utredningen klargörs också att barnmorskorna inför en hemförlossning ska informera om alla medicinska situationer som kan uppstå vid en förlossning och att det därefter är upp till kvinnan att tacka ja eller nej till de erbjudna åtgärderna. Men denna information gavs inte, och inte heller under den telefonkontakt som kvinnan hade med barnmorskorna efter att vattnet gått.

Av den sms-konversation som har bifogats IVO-anmälan framgår att barnmorskorna kom hem till kvinnan mer än ett dygn efter att förlossningen startat med vattenavgång utan värkar.

Kritiska timmar

Enligt utredningen startade födseln vid 13-tiden på dagen med vattenavgång. På morgonen efter vid sjutiden skriver föderskan att hon har värkar sedan 5.30. Därefter är det föderskans mor som vid 11-tiden hör av sig till barnmorskorna och säger att värkarna kommer var tredje till fjärde minut. Hon får då till svar: ”Okej, låter bra! Vi är i skogen och är strax hemma.”

Vid 12-tiden skriver föderskans mamma att det kommer blod och att de ska skynda sig att komma. Barnmorskan svarar då att de kommer om 30 minuter.

Barnet föds sedan en och en halv timme senare, medtaget, slappt och utan andning. Hjärt- och lungräddning påbörjas av barnmorskorna innan barnet förs akut med ambulanshelikopter till Karolinska sjukhuset i Solna. Det nyfödda barnet kylbehandlas, men dödförklaras sedan dagen efter.

Ytterligare misstag

Förutom att den födande kvinnan inte informerats om vad som gäller när en förlossning startar med vattenavgång, framkommer i utredningen andra misstag. Det var den födandes mor som ringde efter ambulans och inte barnmorskorna.

Analysen visar också att informationen till kvinnan om avlyssning av fosterljud har brustit. Vid en hemförlossning finns inte tillgång till CTG-apparat utan barnmorskorna måste avlyssna fosterljud med hjälp av till exempel en tratt. Denna information hade kvinnan inte fått och hon hade velat att fosterljud skulle avlyssnas, om hon hade fått den informationen. Nu avlyssnades inte fosterljud delvis på grund av kvinnans smärta och att hon ”jämrade sig högt vid värkarna.”

Handläggningstiderna hos IVO är långa och på frågan om när ett beslut kan väntas i ärendet svarar pressekreterare Lisa Danling:

– När IVO får in en Lex Maria-anmälan granskar IVO den utredning vårdgivaren har gjort genom att titta på händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov och kan vid behov begära kompletterande uppgifter. Vi kan inte ge en prognos för när IVO:s utredning är klar och när beslut kommer att fattas.

Vallentuna Nya har sökt en av barnmorskorna som är skriven i Vallentuna. Hon meddelar via mail att hon inte vill kommentera en pågående utredning.

Fram till 2019 finansierade regionen hemförlossningar. Numera får den som vill föda hemma bekosta detta själv.

Enligt Graviditetsregistret har andelen dödfödda legat på under 3,2 promille de senaste åren. Av 329 dödfödda barn i Sverige 2022 kunde det i 3,4 procent av fallen konstateras att barnen avlidit i samband med förlossning.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se