NYHETER 2020-10-02 KL. 15:47

Dåligt vattentryck i Kårsta behöver fixas

Av Anneli

Dåligt vattentryck i Kårsta behöver fixas

VILL SE EN LÖSNING. Johnny Gustafsson, boende på Bergsjövägen, vill se en långsiktig lösning:
–Jag ser bara problem i om man duttar med små insatser för vattnet. Det kommer att växa här, bli fler bostäder. Lite långsiktig planering, tack!
Foto: ROFFE ANDERSSON

Kårstabo: "Jag törs varken sätta på diskmaskin eller tvättmaskin"

Sedan Johnny Gustafsson flyttade till Kårsta för sex år sedan har det alltid varit problem med vattentrycket.

–Senast förra veckan skrev jag till Roslagsvatten och berättade att det var lågt tryck hela dagen, från morgonen till eftermiddagen, och att jag inte törs sätta på några maskiner, varken diskmaskin eller tvättmaskin.

Problemet med vattentrycket påverkar många av de vardagliga sysslorna för familjen.
–Så lågt tryck som det var förra veckan har det varit någon gång förut. Annars märker vi av det mellan sex och åtta på morgonen och mellan 17 och 19 på kvällen när många använder vatten, gör frukost, lagar mat och duschar. Det har varit så här i sex år, men nu är det katastrof med trycket när alla använder vatten samtidigt. Vi kan inte duscha när det är som sämst.

Torrlagda brandposter
Roslagsvatten menar att de just nu arbetar för att hitta både en kortsiktig och en långsiktig lösning.. Första kvartalet 2021 bygger de en lågreservoar för vatten längs Kårsta stationsväg. Och på Vallentuna kommun arbetar man just nu med att ta fram en långsiktig lösning för hela vattenfrågan i Kårsta.

Det har i många år varit problem med vattnet i Kårsta. Dåligt tryck i kranarna men också problem med att leverera dricksvatten och ta hand om spillvatten, alltså avloppsvatten från toalett, bad och tvätt.
De högst belägna fastigheterna inom tätorten Kårsta har länge haft problem med tryck och flöde, konstaterar Roslagsvatten i den utredning som gjorts om behovet av en vattenreservoar. Brandvattenuttag i befintliga brandposter är inte tillåtet idag – görs det töms hela vattensystemet i Kårsta och även Ekskogen påverkas.

För att säkra vattenförsörjningen för de som nu bor i Kårsta och för de nya bostäderna som byggs i Kårsta park, Bergsjövägen, och på Kårevägen, måste bland annat en vattenreservoar och en station för tryckstegring byggas. Planen är att det ska ska under första kvartalet 2021.
–Anledningen till att det dröjt är att förhandsbesked för bygglov vann laga kraft 1 juli i år. Vi har nu också slutfört geotekniska undersökningar som varit väldigt omfattande, på grund av att fastigheten vi ska bygga på ligger intill Roslagsbanan, berättar Johan Dahlqvist, kommunikationsstrateg på Roslagsvatten.

Ny vattenledning behövs
Det andra projektet som redan dragit igång i Kårsta är utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp vid Kårevägen. Även detta projekt har varit försenat, men återupptogs i våras efter en dom i mark- och miljööverdomstolen som slog fast att Vallentuna kommun har skyldighet att se till att spillvatten tas om hand. Detta måste ske senast hösten 2021.
–Någon större bebyggelseutveckling på Kårevägen kommer ändå inte att vara möjlig, dels eftersom området inte är planlagt, dels eftersom VA-kapaciteten är begränsad. Under åren har också den planerade bebyggelsen på Bergsjövägen successivt ökat, vilket inneburit att vattenreservoaren dimensionerats om flera gånger. Den som nu byggs ska försörja cirka 900 personer, förklarar Johan Dahlqvist.

Om det ska vara möjligt att bygga ännu fler bostäder i Kårsta, måste enligt Roslagsvatten en ny vattenledning byggas från Norrvattens ledning i höjd med Ösby. Men om den ska byggas och i så fall hur den ska finansieras är inte beslutat.
–Man bygger då även en spillvattenledning så att man kan pumpa spillvattnet från Kårsta via Karby/Brottby till Käppala och lägga ner Kårsta reningsverk.

På Vallentuna kommun tar man nu ett helhetsgrepp på frågan om tillräcklig kapacitet för vatten och avlopp i Kårsta, nu och i framtiden.
–Det pågår ett arbete med en större utredning som ännu inte är klar. Förhoppningsvis blir den klar i oktober, säger Björn Stafbom, samhällsutvecklingschef på Vallentuna kommun.