NYHETER 2023-11-03 KL. 09:19

Detaljplanen för Lindholmen centrum börjar ta form

Av Anneli Leijel

Det blir bygg- och fastighetskoncernen Credentia som får bygga bostäder i Lindholmen centrum. Förutom bostäder skapas här även förutsättningar för en handelsplats med till exempel restauranger, frisör och matbutik

Detaljplanen för Lindholmen centrum börjar ta form
BYGDEMÖTE. När planerna för Lindholmen presenterades förra hösten uppstod en hel del diskussioner. Foto: Privat

– Det är ett spännande och attraktivt förslag som fångar småstadskaraktären i Lindholmens stationssamhälle. Det är väl genomarbetat och stämmer överens med tävlingsförutsättningarna, säger Johan Skog, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

Det var i somras som Vallentuna kommun bjöd in till en markanvisningstävling på mark som tillhör kommunen i Lindholmens centrum, men som man nu säljer till byggföretaget. Tre förslag kom in och förslaget från Credentia utsågs som vinnare av plan- och miljöutskottet den 26 september. Credentia har tidigare byggt bostäder i centrala Vallentuna, på Gärdesvägen och Centralvägen.

Credentias vision

Så här beskriver Credentia sitt förslag för Lindholmen cenrum: ”Omvandlingen av ett tidigare åkerfält till en fungerande trädgårdsstad är en utmaning som kräver en harmonisk blandning av småskalig bebyggelse med generösa grönområden, där naturen och staden får dela på ytan utan att det ena eller andra tar över. En livsmedelsbutik tolkas som en modern marknadsplats i en robust utformad volym med fasad i återbrukat tegel och saluhallskänsla.”

Det tar ofta mellan tre och fem år att ta fram en ny detaljplan. Detaljplanearbetet för Lindholmen centrum har pågått sedan 2021. Byggföretaget Credentia och dess arkitekter kommer nu att medverka när kommunen fortsätter arbetet med att ta fram detaljplanen för Lindholmen centrum. Byggstart beräknas ske under 2028.

– I augusti ifjol var det samråd kring detaljplanen. Nu pågår ett arbete med att ta fram ett granskningsförslag. De yttranden som kom in under samrådsperioden sammanställs i en samrådsredogörelse som blir tillgänglig under granskningsperioden. Planen går sedan ut på granskning nästa höst, 2024, berättar Anders Nahlbom, exploateringsingenjör och projektledare på Vallentuna kommun.

Efter att planen varit ute på granskning och allmänheten fått möjlighet att tycka till om den, kan planen sedan antas. När planen vunnit laga kraft kan arbetet med att bygga ut gator och dra ledningar för vatten och avlopp starta och först efter det startar byggandet av bostäder.

– Så det dröjer tre, fyra år innan några hus kommer upp, säger Anders Nahlbom.

Områdets indelning

Den del som Credentia ska bygga på är en liten del av planområdet, berättar han. Hela området för Lindholmen centrum består av tre, fyra delområden.

– I arbetet med detaljplanen har vi bland annat gjort en handelsutredning. I planen skapar vi förutsättningar för ett område för handel, till exempel en livsmedelsbutik, frisör och restaurangverksamhet, säger Anders Nahlbom och förklarar vidare:

– Vi lyssnar in vad invånarna önskar och skapar förutsättningar för det i detaljplanen. En sak som lyfts fram är till exempel paketutlämning. Att man ska kunna hämta ut paket i Lindholmen och inte behöva åka till Vallentuna centrum. Vi försöker bevaka att det kommer med, vi kan inte tvinga aktörer, men ge förutsättningar för att det ska finnas.

Finns det några utmaningar med detaljplanen för Lindholmen centrum?

– Ja, det handlar till exempel om hur vi leder bort dagvatten, vi måste säkerställa att flödet tas omhand så att det inte blir översvämningar. Det finns med i planen. Vi vill också ha kvar möjligheten att det kan byggas dubbelspår för Roslagsbanan i framtiden, och vi behöver ta hänsyn till buller kring stationen. Sedan handlar det också om att bygga med så stor hänsyn till djur och natur som möjligt.