NYHETER 2023-08-17 KL. 08:05

Fåtal översvämningar efter stormen

Av Anneli Leijel

Fåtal översvämningar efter stormen
BLÖTLAGT. Stuprören klarade inte riktigt slagregnet i Kragstalund. Foto: Uffe Lindeborg

De senaste veckornas regnande som kulminerade med stormen Hans har orsakat stor förödelse på flera håll i Sverige. Men i Vallentuna tycks ovädren ha gått förvånansvärt obemärkt förbi.

– Från 1 augusti till 14 augusti har vi fått in 15 ärenden till Kontaktcenter. De har gällt översvämningar och vattensamlingar på kommunal mark, till följd av att dagvattensystemet varit fullt. När Svevia, vår entreprenör, åkt ut för att kolla har vattnet i de allra flesta fall redan runnit undan, berättar Johanna Harling, kommunikations- och kontaktcenterchef i Vallentuna.

Ewa Boo har varit tf gatu- och parkchef de senaste veckorna. Även hon bekräftar bilden av att Vallentuna klarat sig undan ovädret, utan några större incidenter.

– Det som kommit till min kännedom är stopp i en brunn vid centrumpassagen. Det åtgärdades. Men inga översvämningar.

”Fungerat bra”

Ewa Boos uppfattning är att dagvattenledningarna i kommunen fungerar bra. Dagvatten är det vatten som rinner på markytan, från tak, gator, parkeringsplatser och stenläggningar. Antingen i form av regn- eller smältvatten på vintern. Ibland kan dagvatten också komma från marken, när grundvatten tillfälligt tränger upp.

I Vallentuna är ansvaret för vatten uppdelat mellan kommunen och det kommunala bolaget Roslagsvatten. Medan det är kommunen som ansvarar för dagvattenbrunnar på kommunal väg och på kommunens fastigheter, är det Roslagsvatten som är ansvarig för huvudledningarna, både för dagvatten och dricksvatten.

– Vi ansvarar för vatten i ledningar i marken. Ser du en gallerbrunn då är det kommunens eller annan väghållares ansvar, till exempel Trafikverkets väg eller privat väg, att se till att den fungerar, förklarar Johan Dahlqvist, tf kommunikationschef på Roslagsvatten.

Om en privat fastighet skulle få in vatten i sin källare, ska ägaren i första hand kontakta sitt försäkringsbolag. Men en sådan händelse vill Roslagsvatten också gärna få reda på, eftersom man ansvarar för vattnet i huvudledningarna.

– Om det regnar väldigt mycket finns en risk att brunnar svämmar över och vatten kommer in i fastigheten. Jag har kollat med min ledningsnätschef i Vallentuna och han har inte hört att det skulle ha varit några incidenter efter det senaste regnovädret, säger Johan Dahlqvist.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se