NYHETER 2024-04-25 KL. 10:17

Föräldrar oroas av sammanslagning av förskolorna i Karby och Brottby

Av Anneli Leijel

Den 16 april tog barn- och ungdomsnämnden beslut om att slå ihop Karby och Brottby förskolor. Från augusti blir Karby förskola, som den ska heta, en administrativ enhet. Flera föräldrar protesterar nu mot förslaget som de menar gått alldeles för fort och inte tar hänsyn till barnens bästa.

– Syskon kommer behöva lämnas och hämtas på olika platser vilket blir tidskrävande, stressigt och omständigt för både barn, vårdnadshavare och pedagoger, säger föräldern Lisa som har barn på Brottby förskola.

Föräldrar oroas av sammanslagning av förskolorna i Karby och Brottby
TVÅ BLIR EN. Det kommer i fortsättning bli en förskola av två i Karby. Foto: Roffe Andersson

Som Vallentuna Nya tidigare berättat ser utbildningsförvaltningen beslutet som en administrativ åtgärd. Det blir samma rektor, biträdande rektor och samma personal som tidigare. Planen är att de yngre barnen kommer att gå i byggnaden på skolgården och de äldre barnen i det som nu heter Brottby förskola – lokalerna inne i skolbyggnaden.

Flera föräldrar som har barn på de båda förskolorna är dock inte glada åt beslutet om att slå ihop förskolorna.

Organisationsfråga

25 föräldrar har skrivit under ett mejl som de skickade till barn- och ungdomsnämndens ordförande Camilla Blacker Wallinsson (M) inför nämndens beslut. De önskade bland annat att processen skulle pausas, så att de som föräldrar skulle få möjlighet till information och att förmedla eventuella synpunkter innan beslutet fattades. Så blev det inte.

FÖRKLARAR. Barn- och ungdomsnämdens ordförande, Camilla Blacker Wallinsson (M) förklarar att ärendet inte är politiskt utan ett administrativt beslut. Foto: Roffe Andersson

– Förändringarna föreslås gälla redan från augusti så vi upplever inte att kommunens principer om öppen dialog och påverkan och den informations- och samrådsskyldighet som beskrivs i skollagen respekteras, säger föräldern Lisa.

Camilla Blacker Wallinsson (M) är ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Enligt henne är det inte möjligt för en rektor att gå vidare med en process kopplad till frågor som rör den inre organisationen innan ett beslut har tagits som ger rektorn ett sådant mandat – då frångår man beslutsprocessen.

– För nämnden var det här ett rent administrativt beslut. Det handlar om att två olika resultatenheter som finns på samma fastighet nu blir en resultatenhet. Det blir lättare att dela bemanning och tilläggskostnader försvinner när det handlar om en enhet i stället för två, säger Camilla Blacker Wallinsson.

När det gäller hur verksamheten ska organiseras, att de yngre och äldre barnen kommer att gå på avdelningar, i olika byggnader, är det alltså en fråga för rektor och inte något som politikerna beslutar om. Men i den MBL-förhandling som föregått beslutet finns en tydlig inriktning att det är så det ska bli.

Önskar fler alternativ

Sandra Rudeberg (S) är andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Hon har också barn på en av de berörda förskolorna, så när beslutet skulle fattas deltog hon inte utan ersattes av en annan representant för (S). Socialdemokraternas hållning var att förslaget om sammanslagningen av Karby och Brottby förskolor skulle återremitteras och därför lade (S) ner sina röster.

– Vi anser att det fanns frågetecken i underlaget och därför kunde vi inte ta ställning till det. Vi hade velat se mer om för- och nackdelar med förslaget och konsekvenser för barnen. Vi hade också velat se andra alternativ. Det är vanligt att man jämför två olika alternativ när man tar fram ett förslag, säger Sandra Rudeberg.

KRITISK. Oppositionspolitikern Sandra Rudeberg (S) hade gärna sett fler alternativ till lösning. Foto: Roffe Andersson

Till skillnad från Camilla Blacker Wallinsson (M) anser hon också att förskolorna hade kunnat bjuda in till dialog med vårdnadshavare innan beslutet togs i nämnden.

– Kommunen har skrivningar om att det ska vara en öppen dialog med invånarna inför ett beslut, säger Sandra Rudeberg.

Föräldrarna som skrivit till nämnden ser med oro på att barn i olika åldersgrupper kommer att delas upp till hösten.

– Tryggheten och glädjen i att ha syskon, kompisar i olika åldrar och pedagoger de känt under lång tid i närheten, påverkas mycket negativt och det ger konsekvenser för barnens relationer och utveckling. ”Barnets bästa” enligt barnkonventionen verkar helt enkelt inte beaktas, säger föräldern Lisa.

Hon önskar nu att den praktiska förändringen inte genomförs ”i all hast”, utan att en långsiktigt hållbar lösning tas fram utifrån analys av olika alternativ.

– Förslaget bör även förankras med oss vårdnadshavare som ju valt en förskola som nu plötsligt ändras till något annat över våra huvuden, säger Lisa.