NYHETER 2024-04-08 KL. 09:00

Förhöjda halter av miljögift i brandövningsområde

Av Anneli Leijel

Arngarngruppen vill se bättre provtagningar i vattnet som rinner ut i naturreservatet.

Förhöjda halter av miljögift i brandövningsområde
Illustration: Adobe

För två veckor sedan berättade Vallentuna Nya att förhöjda halter av de farliga kemikalierna PFAS hittats i tre fastigheters egna brunnar i Okvistaområdet. Varifrån de miljöfarliga PFAS-ämnena kommer är ännu inte klarlagt. Men nu visar prover från Brandförsvarets övningsområde i Okvista på förhöjda halter av PFAS.

– Vi tar detta på största allvar och samarbetar nära kommunen och med vår oberoende miljökonsult för att få så tydliga svar som möjligt, säger Björn Westerdahl, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar.

Hur stor förekomsten av PFAS är i de prover som gjorts, vill brandförsvaret ännu inte gå in på.

– Det vi har sett hittills är att värdena varierar ganska mycket inom området. Vi vill därför ännu inte tala om enskilda mätvärden, säger Björn Westerdahl.

Ska utreda källan

Brandförsvaret ska nu göra flera mätningar för att få en tydligare bild av innehåll och komposition i proverna för att se om det finns samband mellan de olika mätningarna. Historiskt sett har de miljöfarliga ämnena PFAS funnits i vissa brandsläckningsskum. Brandförsvaret har dock inga uppgifter om att sådant skum ska ha använts på övningsområdet i Okvista, men detta ifrågasätts nu av Brandförsvaret själva. En del av utredningen som görs nu är därför att gå igenom gammal dokumentation.

– Det kan ha använts tidigare när man inte hade samma kunskap om PFAS negativa effekter som vi har idag, säger Björn Westerdahl.

Övningsplatsen i Vallentuna har använts sedan 2007. Men bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna har nyligen fattat beslut om ett ”försiktighetsmått”, som innebär att inga släckövningar med skum eller vatten får genomföras på området tills vidare.

– De övningar som genomförs på Okvista nu är sådana som inte innefattar släckningsmedel, berättar Björn Westerdahl.

Enligt Vallentuna kommuns miljöchef Martin Rodell handlar utredningen som nu görs om ett detektivarbete, där man så långt det är möjligt ska ta reda på varifrån PFAS-ämnena kommer, hur de har kunnat nå grundvattnet och därmed enskilda fastighetsägares brunnar.

– Vi kan inte utesluta att det kommer från flera håll. Vi har ett pussel att lägga och vi vill ha så bra underlag som möjligt. Vi har därför också provtagit fastigheter på andra sidan Arngarnsvägen och en fastighet på andra sidan Högdalavägen, fastän vi inte misstänker några förhöjda PFAS-värden där, säger Martin Rodell.

Kommunen ointresserad

Arngarngruppen, som värnar om naturreservatet Arngarnssjöängen, har under många år uttryckt sin oro över Ovkista industriområde med den gamla deponin Högdalatippen och brandövningsområdet. Detta eftersom farliga kemikalier som eventuellt läcker ut, kan rinna vidare mot naturreservatet via Kvarnbäcken.

– Okvista är utan tvekan det Arngarngruppen skrivit mest om under hela sin tillvaro, men kommunen har inte varit speciellt intresserad, säger Hans-Georg Wallentinus, tidigare vice ordförande i Arngarngruppen.

Han berättar hur de tidigt, redan 1999, haft synpunkter på de miljökonsekvensbeskrivningar som kommunen gjorde inför att brandövningsplatsen skulle få tillstånd. Under åren har gruppen själva provtagit i naturreservatet för närsalterna kväve och fosfor, men inte för PFAS som är en dyr provtagning att göra.

– Olja har tidigare släppts ut i Okvista, men vilken verksamhet som gjort det, eller om det kommer från deponin till exempel vet jag inte, säger Hans-Georg Wallentinus. Och han är tydlig med vad han önskar från kommunen:

– Det behövs ett bättre provtagningsprogram. Det har vi påtalat ända sedan högdalatippen var i gång.

Kommunens miljöchef Martin Rodell stänger inte dörren till att genomföra provtagningar i vattnet som rinner mot Arngarnssjöängen.

– Utredningen får visa om det är fler ställen vi behöver provta. Men det är inte omöjligt att vi gör det, säger han.

Soptipp möjlig källa

När och om de miljöfarliga ämnena som hittats den senaste tiden, både av kommunen och Brandförsvaret, ska saneras är en fråga som också är under utredning.

Brandförsvarets kommunikationschef Westerdahl säger:

– Det är för tidigt att svara på nu. Vi har inte källorna till föroreningen. PFAS kan ha funnits i området under lång tid. Det finns bland annat en gammal deponi, soptipp i området och vi behöver ta reda på om föroreningen som uppmättes i grundvattnet utanför vårt område kommer från oss, från någon annan eller båda delarna.