NYHETER 2024-02-15 KL. 10:36

Frågor om mäns våld mot kvinnor föll mellan stolar

Av Anneli Leijel

Vartannat år skickar riksförbundet Unizon ut en enkät till landets alla kommuner. I enkäten får de möjlighet att svara på hur kommunen arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Frågor om mäns våld mot kvinnor föll mellan stolar
RÖRIGT? Någon på kommunkontoret borde nog ha tagit ansvar för att enkäten om våld i nära relationer besvarades. Foto: Roffe Andersson

2023 svarade 168 av landets 290 kommuner. Vallentuna var en av kommunerna som valde att inte svara.

– Vi blev förvånade när vi såg att Vallentuna inte hade svarat på Kvinnofridsbarometern 2023. Varför är det så, prioriterar man inte att svara på en sådan enkät? Det är lite oroväckande faktiskt, säger Charlotte Englund, verksamhetsansvarig på Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna.

I Kvinnofridsbarometern rankas de kommuner som är bäst på att arbeta med frågorna.

Här ställs exempelvis frågor om kommunen erbjuder skyddat boende till våldsutsatta kvinnor, om kommunen genomfört regelbundna aktiviteter med syfte att förändra attityder och värderingar kring genus och våld, och om under vilka förutsättningar som insatser till barn under 18 år som upplevt våld mot närstående beviljas.

Gott samarbete

Sedan några år har Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna ett så kallat IOP-avtal med kommunen (idéburet offentligt partnerskap) om att de ska samarbeta och göra aktiviteter ihop för att lyfta frågorna kring våld i nära relationer.

De träffas också regelbundet och diskuterar samarbetet.

– Jag tycker att vi har ett gott samarbete, så jag undrar varför man inte svarat på enkäten, säger Charlotte Englund och tillägger:

– Jag tycker att Kvinnofridsbarometern är jätteviktig, för den ger en bild av hur vi står oss jämfört med andra kommuner och hur prioriterade de här frågorna är.

Omorganisation orsaken?

En fundering hon har är att det uteblivna svaret kan bero på att Vallentuna kommun inte längre har en särskilt avsatt tjänst för dessa frågor, till exempel en relationsvåldshandläggare, som man haft förut.

– Min uppfattning är att man förut jobbade mer specialiserat men nu ska många fler kunna jobba med frågor kring våld i nära relation, säger Charlotte Englund.

Carin Haglind är strateg på individ- och familjeomsorgen på Vallentuna kommun. Hon bekräftar att det tidigare varit en socialsekreterare som varit specialiserad på denna typ av ärenden, men att det nu är hela mottagningsgruppen med flera socialsekreterare som uppmärksammar och ställer frågor kring våld i nära relationer och vid behov erbjuder hjälp.

När hon får höra att kommunen inte svarat på Unizons enkät som skickats till kommunens registrator, med påminnelse, om att förmedlas till rätt person för att besvaras, undersöker hon saken och återkommer sedan till Vallentuna Nya i ett mail:

– Jag ser att Vallentuna visserligen fick en påminnelse om att besvara den men av bifogat mail ser det ut som att den är hanterad. Så svar på din fråga om skäl till att Vallentuna inte deltagit i enkäten har jag tyvärr inget svar på. Något verkar ha missats i detta även om kommunens ambition alltid är att delta i enkäter som berör vår verksamhet och där vi kan ha nytta av de resultat som en enkät ger, säger Carin Haglind.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se