NYHETER 2023-11-02 KL. 09:30

”Jag har aldrig känt mig så kränkt i hela mitt liv”

Av Anneli Leijel

Jobbsökande nekades anställning i Vallentuna kommun efter bakgrundskontroll – skulder hos Kronofogden en av orsakerna. Sedan Vallentuna kommun infört bakgrundskontroller för alla nyanställningar, har flera sökande nekats anställning i kommunen. Två av dem är Elenor och Petra, som egentligen heter något annat.

”Jag har aldrig känt mig så kränkt i hela mitt liv”
STOPPADE. Det räcker inte längre med ett utdrag ur belastningsregistret, numera kan man bli nekad anställning inom Vallentuna kommun om man har skulder registrerade hos Kronofogden. Foto: Adobe

– Jag har jobbat i 20 år inom vården och aldrig haft några klagomål. Det känns jättekonstigt. Jag har aldrig känt mig så kränkt i hela mitt liv, säger Petra till Vallentuna Nya.

Elenor säger:

– Jag har jobbat flera år inom vården och jag har gått och handlat mjölk åt kunder, när de inte haft det. Jag är inte dömd för något, men jag upplever att Vallentuna kommun tycker att jag är en tjuv, fast de sa det på ett finare sätt.

Anhörig dömd för brott

När Elenor och Petra sökte anställning inom äldrevården i kommunen, var de medvetna om att en bakgrundskoll skulle göras på dem. De sa ja till detta och uppger båda att de inte har något att dölja. De blev därför mycket upprörda när de fick veta att de inte skulle få anställning i kommunen.

Elenor ringde till kommunen och frågade varför hon inte skulle få anställning. Hon fick då höra att det berodde på att en nära anhörig till henne var dömd för brott.

– Jag blev jätteupprörd. Jag kontaktade företaget som kommunen använder för bakgrundskoller, Valida. De hade inte lämnat information om någon anhörig, sa de.

Samlad bedömning

Elenor ringde sedan tillbaka till kommunen och pratade med Catrin Olsson, enhetschef för kompetens- och bemanningsenheten, som sköter anställningarna av dem som ska utföra arbete inom vård och omsorg i kommunen.

– Andra gången jag ringde sa de att det inte berodde på den som var dömd för brott, utan för att jag har skulder hos Kronofogden. Men det visste de ju redan. När jag var på intervju berättade jag att jag har skulder hos Kronofogden. Då sa chefen att ”alla har skulder”. Det var ingen stor grej. Men sedan fick jag ändå inte jobbet, berättar Elenor.

När Vallentuna Nya tar kontakt med enhetschef Catrin Olsson, säger hon:

– Det blev ett missförstånd. Att personen inte fick anställning hade inget att göra med den nära anhörig som var dömd för brott.

Det hade att göra med hennes skulder hos Kronofogden?

– Vi gör den här bakgrundskontrollen för att det ska vara tryggt för våra äldre, vem som är anställd och går hem till dem. Vi gör alltid en samlad bedömning. Det handlar om referenstagning, intervjuer och bakgrundskontroll. Vi har en bedömningsmatris som vi går efter. Vi gör inte olika i olika fall, utan behandlar alla lika.

Flera har nekats jobb

Hur många personer har ni hittills fått säga nej till, rör det sig om en handfull?

– Det är lite fler än en handfull.

Elenor berättar att hon blev uppringd av kommunens förhandlingschef Jens Björck, som framförde en ursäkt.

Till Vallentuna Nya säger Jens Björck:

– Jag varken vill eller kan kommentera enskilda fall. Däremot kan jag säga att jag talat med en person, förklarat vår process och om vi brustit i vår process, i återkopplingen, så har jag bett om ursäkt för det.

– Vi gör bakgrundskontroller som ett led i vår beslutsprocess, men vi återkopplar aldrig kring bakgrundskontrollerna. När vi beställer kontrollen skickar företaget som utgör kontrollen ett medgivande där det framgår vart man vänder sig i de fall man önskar veta vilka personuppgifter som har behandlats.

För Elenor, som inte fick anställning, resulterade det i att hon förlorade inkomst då hon under tiden tackade nej till andra jobb. Nu jobbar hon som timvikarie på annat håll inom vården.

– Jag har jobbat hela mitt liv. Det är helt sjukt att man kan behandla en människa så här. Om jag varit kriminell, ja, men det är jag inte, säger Elenor.

Petra, som jobbat 20 år inom vården, nekades också anställning inom Vallentuna kommun. Även hon fick till svar att det handlade om hennes skulder hos Kronofogden.

– Jag har aldrig haft ett klagomål på mig under alla år. Jag skulle precis börja min nya tjänst när bakgrundskontrollen stoppade det. Det var oerhört kränkande. Nu har jag tagit en timanställning hos en privat utförare, men var tvungen att gå ner 20 kronor i timmen. Det är mycket pengar för mig. Jag har också gått miste om en fast anställning.

Tar detta vidare

Petra är fast besluten att gå vidare med detta.

– Jag kommer att kontakta JO, justitieombudsmannen.

Södertälje kommun är en annan kommun som infört bakgrundskontroller.

Den stora skillnaden mellan Vallentuna och Södertälje är att Södertälje utför den på alla anställda, även dem som redan jobbar inom kommunen, och inte enbart vid nyrekryteringar. JO har bland annat kritiserat kommunen för detta, samt att man tar in bakgrundskontrollerna utan att de anställda givit sitt samtycke.

Koll efter JO-granskning

Men JO säger också att bakgrundskontrollerna i Södertälje bryter mot grundlagens skydd för den personliga integriteten och Europakonventionen.

– Vi ska nu titta på JO-beslutet och se om det är något i det som förändrar vår process. Men vi kommer fortsätta med bakgrundskontroller, säger förhandlingschef Jens Björck.

De två personer som Vallentuna Nya talat med har fått höra att deras skulder hos Kronofogden spelat stor roll när de nekats en anställning. På vilket sätt kan höga skulder göra att man inte får anställning?

– Vi ställer upp olika krav för olika roller, tjänster. Har man en skuldsättningsproblematik så skulle det kunna innebära att man kan vara föremål för påtryckning av andra. Om vi har lagt det som generellt krav, vilka typer av risker som vi vill undvika vid en anställning, så kan hög skuld betyda att man är påverkningsbar och då lägger vi in det i vågskålen, i den sammantagna bedömningen. Det betyder inte att man har benägenhet för stöld, men att man kan vara påverkningsbar att stjäla.

Så säger juridiken angående bakgrundskontrollerna

Om vi utgår från det svenska juridiska landskapet fram till 2022:

Diskrimineringslagen (2008:567): Denna lag skyddar individer från diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om det skulle visa sig att en arbetsgivare behandlar en person sämre på grund av något av dessa skäl, kan det vara diskriminerande. Skulder hos Kronofogden ingår dock inte i dessa kategorier, vilket gör att diskrimineringslagen kanske inte direkt appliceras här.

Personuppgiftslagen och General Data Protection Regulation (GDPR): Enligt GDPR måste behandling av personuppgifter vara laglig, korrekt och transparent. Samtycke måste erhållas innan känslig information samlas in, och den person som lämnar informationen har rätt att bli informerad om varför och hur uppgifterna behandlas. Huruvida Vallentuna kommuns bakgrundskontroller uppfyller dessa krav skulle behöva ytterligare undersökas.

Grundlagens skydd för den personliga integriteten: Om JO har kritiserat Södertälje kommun för att bryta mot detta skydd, kan det finnas en möjlighet att Vallentuna kommuns praktik också skulle kunna kritiseras, beroende på hur likartade processerna är.

För att bedöma om Vallentuna kommuns beslut står i enlighet med lagen skulle det krävas en mer detaljerad juridisk granskning som tar hänsyn till gällande lagstiftning, rättspraxis och specifika detaljer om Vallentuna kommuns processer.

Denna sammanfattande text är framtagen med hjälp av ai-teknik.