NYHETER 2022-09-01 KL. 15:00

Kommunen ser över sin elförbrukning

Av Anneli Leijel

Kommunen ser över sin elförbrukning
ENERGIKOLL. Kommundirektör Annika Hellberg om hur Vallentuna letar efter olika sparlösningar vid elförbrukning. Foto/arkiv: Roffe Andersson

De allt högre elpriserna påverkar inte bara hushåll och företag, som tvingas se över sina kostnader för att kunna betala elräkningarna, utan även regioner och kommuner.

- Elkostnaderna ökade redan under förra året och vi räknar med att de ökar ännu mer i år, säger Annika Hellberg, kommundirektör i Vallentuna kommun.

När kommunen varje år ser över sin ekonomi, ingår det att göra riskanalyser. Prisökningarna, där elen är en del, är en tydlig risk.

- Vi har kommit ut från en pandemi, har olika följdeffekter av den. Vi har Rysslands invasion av Ukraina, att Ryssland stryper gasleveransen till Europa, vilket i sin tur påverkar elförsörjningen i Europa. Sedan har vi andra typer av leveranser som försenas, och allt detta leder till prisökningar, säger Annika Hellberg som tidigare var kommunens ekonomichef.

I inflationens spår är också räntorna på väg upp och enligt Konjunkturinstitutet går Sverige in i en lågkonjunktur nästa år.

- I grunden har Vallentuna en god och stabil ekonomi, men vi måste hålla koll på prisökningarna. Vilka risker finns i ökade kostnader, eller lägre intäkter? Det är sådant vi måste ha koll på, samtidigt som vi blickar framåt.

Också krav på mer el
När det gäller de ökade elkostnaderna för kommunen, pågår ett arbete för att på olika sätt sänka elförbrukningen, och därmed minska kostnaderna.

- Får vi ner elförbrukningen minskar risken att vi drabbas hårt. Vi har jobbat med, och fortsätter med, att byta ut belysning till energisnål belysning, både utomhus och inomhus. På många håll har det bytts till led-lampor. Vi har också bytt ut fläkt- och pumpmaskiner till mer energisnåla varianter. Eldriven maskinell utrustning har också bytts ut till mer eleffektiv utrustning, till exempel i våra skolkök.

Samtidigt som kommunen jobbar med att på olika sätt få ned elförbrukningen, finns det både önskemål och krav på att använda mer el, berättar Annika Hellberg.

- Det handlar om fler elstolpar för att kunna ladda elbilar, anläggningar för kyla och värme och att det finns krav på att det ska vara mer belyst till exempel vid gångvägar, för ökad säkerhet och trygghet.

Vilka anläggningar kan kräva ökad värme?
- Det finns till exempel ökade krav på markvärme, att ha vissa torra och snöfria ytor. Det kostar mer i el, men kommer att leda till en lägre snöröjningskostnad för kommunen, säger Annika Hellberg och fortsätter:
- Just nu är vi i en fas med många områden där behoven av el ökar, vilket ökar elkostnaderna. Parallellt med det tittar vi på hur vi ska kunna minska elförbrukningen.

Finns det planer på att sätta upp solceller på kommunala byggnader?
- Solceller minskar inte förbrukningen, men leder till billigare produktion av el och det finns ett behov av att jobba med detta parallellt med energibesparingar. Det pågår inget storskaligt arbete, men vi har börjat titta på vilka platser som skulle kunna vara lämpliga för solceller.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se