NYHETER 2023-01-26 KL. 11:46

Miljontals liter avloppsvatten har spolats ut i Vallentunasjön

Av Daniel Bergholm

Miljontals liter avloppsvatten har spolats ut i Vallentunasjön
PUMPHUS. Vid Vallentunasjön finns det flera liknande stationer som ska reglera vattennivå. Foto: Roffe Andersson

Sker det ett strömavbrott i kommunen, undvik Vallentunasjön. Då finns det nämligen en risk att du badar i mängder av orenat avloppsvatten. Sedan 2017 har det släppts ut miljontals liter avloppsvatten i sjön på grund av detta, senast den 27 mars 2022 då 3,6 miljoner liter läckte ut.

I slutet av 50-talet läckte mängder av orenat avloppsvatten ut i Vallentunasjön. När man på 60-talet anslöt sig till Käppalasystemet trodde man att man hade hittat lösningen på problemet. Men i årliga rapporter från Roslagsvatten, som ansvarar för Vallentuna avloppsreningsverk, framkommer det att flera stora utsläpp, så kallat bräddningar, skett de senaste åren. Under de senaste året har även Vallentuna kommun lagt miljontals kronor på olika projekt att rena sjön, bland annat genom reduceringsfiske och damsugning av bottensedimentet, som kallas lågflödesmuddring.

Vallentuna har idag tre pumpstationer på olika platser runt Vallentunasjön. Sedan 2017 har sjön drabbats av flera bräddningar i olika stor utsträckning. Bräddningar i små mängder är något som sker på de flesta ledningsnät och sker oftast vid kraftiga skyfall, men i rapporterna är det två utsläpp som sticker ut vad gäller omfattning.

Den 7 februari 2019 släpptes fyra miljoner liter orenat avloppsvatten ut i Vallentunasjön och 2022 den 27 mars skedde ett utsläpp på 3,6 miljoner liter. I samband med dessa läckte även stora mängder fosfor ut i vattnet, experter tror att det handlar om mellan 40-80 kilo sammanlagt.

I samband med dessa så är det strömavbrott och inte skyfall som har föranlett de aktuella utsläppen. Vid avbrotten har undercentralen som styr start- och stoppfunktionen av pumparna slagtis ut och nödnivåvippan som vid nödfall ska återstarta pumparna har varit ur funktion. Vattennivån steg tills dess att pumparna blev översvämmade och vattnet rann ut i sjön.

Vid bräddningen 2022 såg beredskapspersonalen inte det som ett akut larm, utan larmet prioriterats ned. Det resulterade i att det tog 23 timmar och 10 minuter för Roslagsvatten att åtgärda problemet.

Inget unikt
Enligt Sandra Wargclou, miljöchef på Vallentuna kommun, är bräddningarna en del av systemet och något som sker i alla ledningsnät runt om i Sverige.

– Det är inget som är unikt för Vallentuna kommun. Men de brister i rutiner som vi sett kring bräddningarna är det första som både Roslagsvatten och vi som tillsynsmyndighet tittar på. Bräddningen som skett under en längre period har styrts upp med nya rutiner för att samma sak inte ska kunna hända igen.

En viktig punkt för tillsynsmyndigheten i Vallentuna är att den mängd fosfor som läckt ut i vattnet ska åtgärdas.

– Där har Roslagsvatten föreslagit kompensationsåtgärder som tyvärr inte har gått att genomföra. Nu ska vi därför ta ställning till ett nytt förslag för att kompensera för de bräddningar som har skett, säger Sandra Wargclou.

Dyr lösning
Vallentuna kommun har i dialog med Roslagsvatten bland annat diskuterat möjligheten till bräddningsmagasin för att komma till bukt med problemen på sikt, men i dagsläget har man valt att avvakta.

– Där har vi gjort bedömningen att kostnaden för det projektet (reds, anm drygt 48 miljoner kronor) inte är rimligt, säger hon.

Ett antal åtgärder har redan genomförts. Roslagsvatten har bland annat installerat ett stationärt reservaggregat vid den stora pumpstationen i Uthamra.

– Det har även genomförts en installation av en tredubbel säkring av de större pumpstationernas status. Roslagsvatten planerar även att införa så kallat ”sumpwatcher” som innebär livevideosändning över alla pumpstationer i Vallentuna kommun, säger Sandra Wargclou.

Brott mot Miljöbalken
Hans Hallberg är en av flera boende i Uthamra som uppmärksammat problemet. Han har vid flertalet tillfällen påpekat problemet för tjänstemän och politiker. Han säger att "200 normalstora tankbilar" spolats ut i vattnet enbart under 2022.

När Hans Hallberg inte fick något gehör hos kommunen, valde han att ta ärendet hela vägen upp i högsta förvaltningsdomstolen. Hans och flera grannar anser att bräddningarna bryter mot paragrafer i Miljöbalken; både att Roslagsvatten bedriver miljöfarlig verksamhet i och med bräddningarna, samt att Vallentuna kommun inte uppfyller sitt tillsynsuppdrag då vattenmiljön inte ska försämras.

– Det är svårt att förstå att så stora mängder avloppsvatten bara skickas ut i sjön varje år utan ordentliga åtgärder, säger Hans Hallberg.

Hans påpekar att lösningen är, precis som Vallentuna kommun och Roslagsvatten börjat diskutera, att bygga ett bräddningsmagasin där bräddat avloppsvatten kan samlas, eller en anläggning för högflödesrening, så att vattnet därefter kan ledas till sjön.

– Det kanske handlar om 50 miljoner, men för att lösa det på sikt är det nödvändigt och i miljöbalken står det även att "bästa möjliga teknik ska användas för att motverka skador på miljön". Det gör det inte nu, säger han.

Nyligen startade han även en namninsamlingslista som fick hundratals underskrifter. Syftet är att uppmärksamma utsläppen och försöka få till en förändring. Listan har han nu skickat in till bygg- och miljötillsynsnämnden.

– Vi anser att det bedrivs en miljöfarlig verksamhet. Om detta uppmärksammas känner förhoppningsvis kommunen att de har ögonen på sig. Roslagsvatten och kommunen måste ruskas om för att kunna fatta beslut om nödvändiga investeringar, säger Hans Hallberg.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se