NYHETER 2022-03-17 KL. 13:50

Olympiaskolan utredd enligt Lex Sarah

Av Anneli Leijel

Bedrev korttidstillsyn enligt LSS utan anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Olympiaskolan utredd enligt Lex Sarah
MISS. Olympiaskolan bedrev verksamhet som inte anmälts till berörda myndigheter. Foto: Roffe Andersson

När socialkontoret i kommunen av en händelse upptäckte att Olympiaskolan bedrivit korttidstillsyn, i form av fritidsverksamhet från 13 år och uppåt, utan att ha anmält detta till Inspektionen för vård och omsorg som sig bör, gjorde man en Lex Sarah-utredning.

Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i socialtjänstlagen och i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska missförhållanden eller risk för missförhållanden rapporteras av anställda och uppdragsgivare.

I det här fallet var det kommunen som av en händelse upptäckte att Olympiaskolan, som är en kommunal grundsärskola från årskurs 1-9, bedrivit LSS-verksamhet utan att ha anmält detta till IVO.

– Under pandemin, 2020, gjorde vi en utvärdering av hur verksamheterna skulle kunna klara av att vara öppna, med hänsyn till smittläget och att personer som omfattas av LSS är en särskilt skyddsvärd grupp. Det var då det framkom att Olympiaskolan bedrivit korttidstillsyn för barn över 13 år, utan att ha anmält verksamheten till IVO, berättar Ann-Sophie Holgersson som är myndighetschef på socialförvaltningen.

Fram till 13 års ålder får elever i grundsärskolan, precis som i grundskolan, vara på fritids efter skolans slut. Men efter 13 års ålder blir de berättigade till insatser enligt LSS, till exempel korttidstillsyn efter skolans slut.

Det är då en verksamhet som ska bedömas av biståndshandläggare i kommunen – men i fallet med Olympiaskolan fortsatte alltså de elever som så önskade med korttidstillsyn i form av fritids, utan ett biståndsbeslut från kommunen.

Allvarlig miss
När detta upptäcktes beslöt socialchefen att tillsätta en oberoende utredare från kommunen, som fick till uppgift att utreda vad som hänt och upprätta rutiner för att det inte ska ske igen.

Utredaren kom fram till att det som skett är att betrakta som ett missförhållande, men inget allvarligt sådant, vilket innebär att åtgärder i form av till exempel nya rutiner sker inom verksamheten – och att ingen anmälan om vad som hänt ska göras till IVO.

– Det är ändå allvarligt, så till vida att det måste gå rätt till enligt lagstiftningen. Verksamheten borde ha agerat annorlunda, men av utredningen framkommer det att ingen har farit illa och att alla, både barn och vårdnadshavare, har varit nöjda med verksamheten, säger Ann-Sophie Holgersson.

I samband med utredningen fick Olympiaskolan möjlighet att åtgärda de brister som man sett. Bland annat har man nu anmält verksamheten till IVO som är den myndighet som har tillsynsansvar.

Stadiga rutiner
För LSS-verksamheter ska det finnas ett kvalitetsledningssystem, som beskriver hur kvalitén i verksamheten ska säkerställas. Det ska också skrivas genomförandeplaner och dessa ska följas upp, så att man kan säkerställa att den insats som blivit beviljad för kunden är den insats man fått. Sådant saknades tidigare men finns nu på plats.

Vallentuna Nya har sökt ansvariga för Olympiaskolan utan att lyckas nå dem.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se