NYHETER 2023-04-20 KL. 08:45

Planen: Så ska västra tätorten utvecklas

Av Uffe Lindeborg

Planen: Så ska västra tätorten utvecklas
NY INFART. Från Väsbyvägen vid infarten till Lindö kommer väg att länkas norrut och sedan mot nordväst till Lindholmen. Foto: Roffe Andersson

Lindö med Lindholmen
Vallentuna kommun presenterade nyligen en fördjupad översiktsplan (FÖP) över Vallentuna tätorts västra del. Planen syftar till att utveckla området med både bostäder och verksamheter. Då man förväntar sig att Arlandas influensområde kommer att minska i omfattning finns möjlighet att skapa ett mer mångfunktionellt område än idag.

Planen avslöjar, utöver förtätning med byggnader, flera spännande nyheter gällande utveckling på längre sikt. Plötsligt blir det glasklart varför företag som Byggmax och Jysk satsar på att etablera sig vid infarten till Lindö, från Väsbyvägen. Där kommer nämligen anläggas en ny infart till Vallentuna, som fortsätter norrut förbi golfbanan och sedan fortsätter västerut och sammanlänkar Lindholmen med Lindö.

Någonstans längs denna väg är det också tänkt att det ska växa upp ett samhälle kring en ny station på Roslagsbanan, om den dras vidare mot Arlanda. Det finns också planer för att förlänga Arningevägen och dessutom förlänga Banvägen norrut för att skapa en tvärförbindelse i vägnätet. Här skriver kommunen ödmjukt i planen att de ”behöver kontinuerligt arbeta med att förstå trafiksituationen och följa trafikutvecklingen för att kunna ta rätt beslut i rätt tid”.

Expressbuss till Barkarby
Vallentuna Nya har tidigare skrivit om planering för en expressbuss från Arninge via Upplands Väsby till Barkarby, genom Vallentuna. Den kommande expressbussen är tänkt att koppla samman västra Vallentuna tätort med de yttre stadskärnorna Täby centrum-Arninge via Arningevägen och Barkarby-Jakobsberg samt Väsbyvägen och Upplands Väsby station. Planen omfattar också en förbättrad trafiksäkerhet längs väg 268 (Väsbyvägen) samt ett cykelstråk mot Väsby.

I juni 2018 antogs den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). Planen innehåller en karta med en översiktlig regional bebyggelsestruktur som är uppdelad efter läge och tillgänglighet med kollektivtrafik. I planen finns också en direkt omnämning av en kommande expressbuss. Vallentuna kommun och dess samarbeten pekar ut ”Avgreningen av Roslagsbanan till Arlanda” som en viktig regional tvärförbindelse, men i den regionala planen är den utvecklingen inte lika glasklar då detta bara markeras som ett ”tillgänglighetsbehov” utan specifikationer.

Vill ha fler besökare
Det finns också viljeyttringar i planen som är spännande att läsa. Bland annat vill kommunen att kulturmiljön ska bidra till att stärka
Vallentunas identitet. Man nämner besöksvärda platser såsom Skålhamravägen, runrikets besöksmål Gullbron och Vallentuna kyrka,
samt planens utvecklade besöksmål vid Lindö, Foderby gård, Björkby-Kyrkviken och Kvarnbadet.
Vallentuna kommun har tidigare inte torgfört åsikten att de vill ha fler besökare till kommunen. Men i FÖP återkommer man flera gånger till hur viktigt det är att exempelvis entrén vid Västra Vallentunas tätort, med Gärdesvägen, är viktig för handeln i centrum. Man poängterar noga att utvecklingen av handel i västra tätorten inte ska konkurrera med handeln i centrum.

Den fördjupade översiktsplanen finns att ta del av på Vallentuna kommuns webbplats.Illustration: Vallentuna kommun


14 prioriterade mål i planen
Intressant är den strategiska planen som ska göra Vallentuna mer attraktivt för både besökare och invånare. Denna lista är hämtad direkt ur kommunens dokument:

Gröna och blå noder har en särställning i grön- blåstrukturen och kommunikationsnoderna har en särställning i kommunikationsstrukturen, vilket beskrivs ytterligare under respektive efterföljande rubrik.

1. Besöksmål Lindö: Utvecklingsbart besöksmål för rekreation, fritid och besöksnäringen i stort.

2. Målpunkt norra Vallentuna nordväst: Målpunkt pekas ut inom kommande detaljplaneprogram i syfte att sammankoppla och samordna bebyggelse och kollektivtrafik med motsvarande expansion av tätorten i norr.
3. Besöksmål Foderby gård: Utvecklas som besöksmål för rekreation och fritid centrerat mellan dagens och framtidens Vallentuna tätort, med goda förutsättningar för anläggande av större 4-H gård.

4. Servicepunkt Ekeby: Område för vidareutveckling av offentlig service. Viktig för samordnandet av bebyggelse, gång- cykel och kollektivtrafik.

Kan övervägas för utveckling av lokalt upptagande dagligvaruhandel.

5. Grön nod Ekeby-Nyby-Dragonvreten: Grönområde som kan utvecklas för rekreation, lek och fritidsaktiviteter.

Närliggande sumpskog och våtmark har potential för vattenreglering, naturpedagogik och utveckling av naturvärden samt ekosystemtjänster.
6. Kommunikationsnod Ormsta station: Utvecklas som attraktiv bytesmiljö mellan trafikslag. Viktig för samordnandet av bebyggelse, gång- cykel och kollektivtrafik, samt byten mellan lokal och regional kollektivtrafik.

7. Kommunikationsnod Norrgården: Utvecklas som attraktiv bytesmiljö mellan trafikslag. Viktig för samordnandet av bebyggelse, gång- cykel och kollektivtrafik, samt byten mellan lokal och regional kollektivtrafik. Utgör även servicepunkt med bland annat norra och södra Rosendalsskolan.

8. Kommunikationsnod ny hållplats expressbuss: Utvecklas som attraktiv bytesmiljö mellan trafikslag. Viktig för samordnandet av bebyggelse, gång- cykel och kollektivtrafik, samt byten mellan lokal och regional kollektivtrafik. Viktig i förhållande till överbyggandet av Väsbyvägen som barriär.

9. Servicepunkt Väsbygården: Befintlig servicepunkt med särskilt boende för äldre, förskola och en mindre andel handel.

Ligger centrat i nord-sydliga och östvästliga kommunikationstråk inom tätorten. Viktig för tillgängligheten till grön nod och besöksmål Björkby Kyrkviken och Kvarnbadet.

10. Grön nod Snapptunafältet: Fältet och dess omgivning erbjuder ett varierat utbud av natur och kulturmiljöer. Inom området återfinns höga natur- och kulturvärden samt möjligheter till rekreation, fritidsaktiviteter och lek. Området utvecklas för att öka ovanstående värden och områdets attraktivitet ytterligare.
11. Grön nod och besöksmål: Björkby Kyrkviken och Kvarnbadet: Tillsammans utgör naturreservatet och Kvarnbadet en grön nod och besöksmål för rekreation, fritid och besöksnäringen.

Till målpunkten sammankopplas grönområden med tätorten som helhet och rekreations och upplevelsestråk runt Vallentuna sjöns östra och västra sida, se vidare grönstruktur.

12. Kommunikationsnod Vallentuna station: Utvecklas som attraktiv bytesmiljö mellan trafikslag. Viktig för samordnandet av bebyggelse, gång- cykel och kollektivtrafik, samt byten mellan lokal och regional kollektivtrafik. Viktig för sammankopplingen av östra och västra delen av tätorten och centrum.
13. Målpunkt Skålhamravägen och Gullbron: Målpunkt för rekreation med behov av tillgängliggörande för gång och cykel. Gullbron bär ett värde för besöksnäringen, som del av en attraktiv entré där ett identitetsskapande element kan skapas.

14. Blå nod Snapptunaån: Ån är ett tidigare jordbruksdike som genomskär Snapptunafältet och har stor potential för utveckling av vattenvård, ekosystemtjänster och reglering av höga flöden. De blå värdena vid Snapptunafältet utvecklas samtidigt som rekreationsvärdet på fältet ökar.

Uffe Lindeborg
uffe@vallentunanya.se