NYHETER 2022-05-24 KL. 17:00

Planen: Snyggare entré till Vallentuna med stor våtmarkspark

Av Daniel Bergholm

Planen: Snyggare entré till Vallentuna med stor våtmarkspark
PARK Till nästa år kommer naturreservatet i Björkby-Kyrkviken bestå av en våtmarkspark. Bild fr. vänster: Christian Sjöborg, Poa Hellqvist, Johan Carselind. Foto: Roffe Andersson

Vallentuna kommun kommer till nästa år att få en våtmarkspark på Björkby-Kyrkvikens naturreservat i centrala Vallentuna. Detta efter att Länsstyrelsen gett sitt slutliga godkännande.

– Till nästa sommar kommer vi ha full funktion på dammarna och det mesta av växtligheten är sådd och planterad, säger projektledare för våtmarksparken, Christian Sjöborg.

Projektet har legat och skvalpat hos kommunen under en längre tid och Johan Carselind, Gatu- och Parkchef på Vallentuna kommun, påpekar att det först nu på slutet beslutades att man skulle börja jobba mer aktivt i frågan. En anledning är att det nu finns andra billigare och nyare reningsmetoder samt en mer anpassad miljö runt dammarna.

– Det primära med våtmarksparken är främst att rena dagvattnet ut i Vallentunasjön. Allt annat till det här är en bonus, säger Johan Carselind.

Att rena dagvattnet som sedan ska ut i Vallentunasjön ska göras genom tre dagvattendammar som kommer anläggas i parken. För att dessa dammar ska fungera krävs det att vatten ansluts från centrala Vallentuna.

– Där kommer dagvatten från västra centrala Vallentuna att anslutas först. Innan östra centrala Vallentuna ansluter längre fram, kommer pumpning av åvatten från ormstaån finnas, säger Christian Sjöborg.

Stort bidrag
Parken kommer även ha andra funktioner, en viktig del är att utveckla den biologiska mångfalden i reservatet.

– Vi har fått flera miljoner i bidrag från Länsstyrelsen för att förbättra mångfalden. Vi har fokuserat på ängsblommor och sandbäddar för bin och att generellt skapa möjligheter så att djurlivet ska fungera ännu bättre, säger Sjöborg.


VÅT DRÖM. Så här planeras det att bli med våtmarksparken mellan rondellen, kyrkan och kyrkviken i centrala Vallentuna. Illustration: Norconsult


I Länsstyrelsens beslut skriver man:
– Länsstyrelsen ger Vallentuna kommun tillstånd för att anlägga en mindre entré, stig av stenmjöl, anläggning av stenmurar, sandbäddar och en vattenreningsanläggning i form av en tre dammar på fastigheten Vallentuna Prästgård i Björkby Kyrkvikens naturreservat.

Anledningen till Länsstyrelsens beslut är, utöver att främja den biologiska mångfalden, att de sökta åtgärderna inte riskerar att påverka områdets natur-, kultur- eller friluftslivsvärden och är förenliga med reservatsföreskrifternas syften.

Utöver detta kommer markhöjden på platsen, i anslutning till gångvägen, att höjas. En halvmeter på vissa ställen upp till en och en halv meter på andra. Detta för att kommunen vill bevara massorna i området och inte frakta i väg den jorden som schaktas upp vid anläggandet av dammarna.

– Samtidigt har vi varit noggranna med att vi inte ska störa siktlinjen mot vare sig sjön eller kyrkan, säger Poa Hellqvist, teknik- och fastighetschef på kommunen.

Johan Carselind påpekar att projektet krävt en rad olika tillstånd och tankarna om att få till en våtmarkspark i området har funnits i minst 15 år.

Detaljplaner finns redan från 2012. År 2018 fick kommunen samma tillstånd från Länsstyrelsen, men då arbetet inte påbörjades inom två år, slutade tillståndet att gälla.

– Det som hindrat oss tidigare har varit att hitta en prisvärd produkt, men nu tycker vi att vi skalat ner det till en rimlig nivå, säger Johan Carselind.

Resultatet dröjer
Till nästa sommar ska alltså projektet vara färdigt, totalt kommer dammarna utgöra en yta av omkring 10 000 kvadratmeter. Däremot påpekar Christian Sjöborg att det slutgiltiga resultatet kan dröja flera år till.

– Det kommer nog inte se färdigt ut på flera år, innan växtligheten etablerat sig. Man måste komma ihåg att natur tar tid, säger han avslutningsvis.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se