NYHETER 2024-01-11 KL. 11:20

Så många högstadieelever fick gymnasiebehörighet

Av Martin Olsson

Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet minskade i Vallentuna i fjol. Här är resultaten – skola för skola.

Så många högstadieelever fick gymnasiebehörighet
BÄST. Lovisedalsskolan lyckades bäst, enligt den statistik som finns tillgänglig, uppger nyhetsbyrån Newsworthy. Foto: Roffe Andersson

85 procent av eleverna som gick ut nian på någon av de nio högstadieskolorna i Vallentuna kommun i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lägre andel än bland de som gick ur nian våren 2022 (88 procent).

På Lovisedalsskolan uppnådde nästan alla elever behörighet. På grund av statistiksekretess är det exakta antalet inte redovisat, men någonstans mellan 95 och 99 procent av eleverna nådde gymnasiebehörighet. Även på Vittra Vallentuna och Bällstabergsskolan uppnådde nästan alla elever behörighet. Där rör det sig om någonstans mellan 91 och 98 respektive 85 och 96 procent.

På Hagaskolan är motsvarande siffra 82 procent och på resursskolan Aktiviaskolan 46 procent.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser.

I totalt 28 skolor i Stockholms län – bland annat Fredrikshovs slotts skola i Stockholms kommun, Montessori Mondial Kungsholmen i Stockholms kommun och Musikskolan Lilla Akademien i Stockholms kommun – klarade samtliga elever gymnasiebehörighet för yrkesprogram. Länets lägsta andel behöriga finns i Ängkärrskolan i Solna i Solna kommun, 40 procent.

I riket som helhet låg andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram på 85 procent – ungefär på samma nivå som året innan. Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (85 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Det är ett mönster som återfinns i internationella studier.

Behörig till yrkesprogram

För att en elev ska vara behörig att söka till yrkesprogram krävs godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i fem ytterligare ämnen, totalt åtta ämnen. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår).

Behörighet andra program

För att söka till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv.

För behörighet till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

För behörighet till naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För behörighet till estetiskt program är det nio valfria ämnen.

Meritvärde

Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till betygsvärdena (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven godkänt betyg i modernt språk som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet.

Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340 och för elever som läst 16 ämnen 320. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne, meritvärde 10. Elevernas sammanlagda meritvärde divideras med antal elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar godkänt slutbetyg, ingår ej.

Martin Olsson, Newsworthy