NYHETER 2024-01-25 KL. 11:01

Spår av narkotika uppmätt i Vallentunas avloppsvatten

Av Anneli Leijel

Mätningen en del i det brottsförebyggande arbetet. Vallentuna kommun har beställt en mätning av narkotikaspår i kommunens avloppsvatten. Mätningen har gjorts i de fyra kommundelarna Kårsta, Ekskogen, Brottby och Vallentuna.

Spår av narkotika uppmätt i Vallentunas avloppsvatten
TEST. Det är inte bara tungmetaller som man kan mäta i vatten. Numera kan man mäta förekomsten av olika narkotiska preparat i avloppsvatten. Foto: Adobe

Enligt mätningen sticker kommundelen Kårsta ut med en hög andel spår av narkotika i avloppsvattnet. Det går dock inte att dra några slutsatser av en enskild mätning, anser kommundirektör Annika Hellberg.

– Mätningen ger en ögonblicksbild. Om vi mäter återkommande kan vi se förändringar över tid och ha med det som underlag för att bedöma vilka åtgärder vi kan göra, säger Annika Hellberg.

Lägesbild

Region Östergötland var först ut med att göra mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten. Det gjordes för första gången 2016. Sedan dess har flera kommuner följt efter. Mätningarna görs för att ge en bild av hur narkotikaanvändningen ser ut. Resultaten bedöms sedan tillsammans med annan information, såsom omvärldsbevakning och polisens information.

Enligt Annika Hellberg ska mätningarna ses som en del i det brottsförebyggande arbetet.

– Sedan 1 juli 2023 har kommunerna en förstärkt uppgift att arbeta brottsförebyggande. Ansvar för lägesbilden ligger på kommunen. För att kunna göra en lägesbild behöver vi en mängd fakta och bakgrundsuppgifter. När möjligheten gavs beställde vi denna mätning genom Roslagsvatten, berättar Annika Hellberg.

Skärmdump från dokument.

Kårsta sticker ut

Mätningen av narkotikaspår i kommunens avloppsvatten har genomförts vid ett tillfälle i oktober 2023. Resultaten redovisas i mikrogram per kubikmeter, samt doser per 1000 invånare. Syftet med analyserna är att se omfattningen av användning av bland annat cannabis, amfetamin och kokain på befolkningsnivå.

Kommunen fick resultaten av analysen i slutet av 2023.

Hur ska resultaten av analysen användas?

– Vi ska dels titta på geografiska skillnader inom kommunen, dels på hur Vallentuna står sig jämfört med andra kommuner som också valt att analysera avloppsvattnet. Detta är en ögonblicksbild, men om vi gör återkommande analyser kan vi se förändringar över tid och utifrån det bedöma viken typ av åtgärder vi kan göra. Det ger oss ett underlag för att fatta bättre beslut, säger Annika Hellberg.

Emelie Hallin är stabschef på kommunledningskontoret och en av dem som börjat analysera resultatet av mätningarna av narkotikaspår i avloppsvattnet. Resultatet av mätningen i oktober visar att kommundelen Kårsta sticker ut. I Kårsta är narkotikaspåren av cannabis och kokain väsentligt högre än i övriga kommundelar. Hur ska resultatet för Kårsta tolkas?

– Vi behöver göra en eller flera tester till. Är det så att Kårsta sticker ut, då ska vi titta på det.

Antal invånare fördelat på de olika kommundelarna, vars avloppsvatten analyserats, är 280 i Ekskogen, 295 i Kårsta, 975 i Brottby och 25 032 i Vallentuna.

Var resultaten som helhet en överraskning för er?

– Vi ser det som en spännande möjlighet att titta mer på det här. Vi jobbar med att skapa en lokal lägesbild och den ligger till grund för beslut om åtgärder. Vi använder oss även av polisens brottsstatistik till exempel, och vi har Stockholmsenkäten som skickas ut vartannat år, där ungdomar svarar på bruk av droger och alkohol. Nationellt är användningen av droger en av utmaningarna som polisen lyfter, därför är det ett intressant område även för oss att titta på, säger Emelie Hallin.