NYHETER 2021-05-27 KL. 08:55

Två nya parker har fått namn

Av Anneli

Två nya parker har fått namn

GRÖNOMRÅDEN. Alléparken och Stenmursparken (bild ovan) är två naturliga områden i centrala Vallentuna.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Alléparken och Stenmursparken. Så heter de två senaste namngivna parkerna i Vallentuna.

Efter att kommunens gatu- och parkavdelning rustat upp två parkytor vid Allévägen i centrala Vallentuna kom de med förslag om att också namnsätta parkerna. Genom att ge dem namn blir det lättare att berätta om att de finns, vilket i sin tur gör att fler kan hitta till dem.

Namnen på parkerna har inte tillkommit av en slump, utan har utgått ifrån de riktlinjer som Vallentuna kommun tagit fram för namnsättning.
– Det är namnberedningen som har tagit fram förslag till parkerna. Den tittar bland annat på god namnsed. Det innebär att namnsättning görs efter något som utmärker platsen, dess kulturhistoria eller befintligt namn och tar avstamp i kulturmiljölagen om god ortnamnssed, berättar Tobias Pettersson, chef för kart- och mätavdelningen på Vallentuna kommun.


igcaption>Alléparken. Foto: ROFFE ANDERSSON

Den 18 maj beslöt kommunstyrelsens plan- och miljöutskott att fastställa namberedningens förslag och de två nya parkerna, Stenmursparken och Alléparken, såg dagens ljus.

Stenmursparken är en långsträckt yta mellan Fornminnesvägen i norr och Allévägen i söder. I utkanten av parkens östra del, löper en stenmur som markerar den historiska gränsen mellan Väsbygården och Prästgårdens mark. Stenmuren är registrerad av Riksantikvarieämbetet och namnberedningen föreslog namnet Stenmursparken, efter ett förslag från Vallentuna hembygdsförening.
– Båda parkerna som nu har fått namn, har rustats upp det senaste året. Stenmursparken har fått buskar och äppelträd och här ska konstverket Fåret av Peter Tillberg placeras, berättar Tobias Pettersson.

De två parkerna ligger i närheten av varandra, på varsin sida av Allévägen. Den som fått namnet Alléparken ligger intill Väsbygårdens vårdboende och gränsar mot Allévägen i norr och Centralvägen i söder. Enligt Vallentuna kommuns beskrivning har parken en ”mer naturliknande yta”. Det senaste året har denna park fått en ny stig och nya bänkbord.

Ibland händer det att vissa platser i folkmun kallas för något, men saknar ett officiellt namn. En sådan plats är ”Skördetorget”, torgytan utanför Brödernas restaurang i Vallentuna centrum.
– Jag tror det kommer sig av att det är Skördevägen som går där i närheten. Skördetorget är ett sådant där skvallertorg, en plats där trafik och människor möts, säger Tobias Pettersson.