Socialchefen: Vi räknar med ett underskott under året

Socialchefen: Vi räknar med ett underskott under året

TUFF EKONOMI. Socialchefen David Gyllenstråle förväntar sig att staten ska hjälpa till att täcka kommande underskott i ekonomin.
Foto: ROFFE ANDERSSON och PRESSBILD

”Men inte med mer än åtta miljoner”

Vad kommer coronakrisen att kosta socialnämnden i Vallentuna kommun, i form av ökade kostnader inom vård och omsorg? Den frågan ställde politiker och tjänstemän sig i mitten av mars när pandemin var ett faktum.

Sverige, och Vallentuna, skulle komma att få många sjuka i covid -19. Vad kostnaderna för vården skulle landa på, visste, och vet, fortfarande ingen.

–Pratar vi en miljon eller 15 miljoner, som detta kan kosta? I början av pandemin hade vi ingen aning om vart vi kunde landa och gjorde därför en prognos på enbart grundkostnaderna som varit. Så detta är en tidig prognos på lite data, säger David Gyllenstråle, socialchef i Vallentuna kommun.
Den prognos han syftar på togs fram av socialnämnden i slutet av mars. I den räknar man på tre olika riskscenarion – låg, mellan och hög risk. Prognosen sträcker sig från mars till juni 2020.
–Hur bra kan sjukvården hantera krisen? Beroende på det, påverkar det kommunen på olika sätt. Nu gör sjukvården ett jättebra arbete och vi är i ett lågriskscenario. Signalerna från staten är också att den ska gå in och täcka olika kostnader för kommunerna, säger David Gyllenstråle.

Prognosen som socialnämnden tagit fram räknar enbart på faktiska kostnader inom äldreomsorgen och LSS.
Till exempel timvikarier, utökning av särskilda boenden för äldre och mellanvårdsplatser för akuta utskrivningar inom äldreomsorgen. I lågriskscenariot räknar man med en ökad kostnad på åtta miljoner kronor, tio miljoner för en mellanhög risk och 16 miljoner om högriskscenariot slår in.

Ordinarie budget i balans
I det högt räknade scenariot skulle kostnader för mellanvårdsplatser kunna öka med tre miljoner kronor, hur kommer det sig?

–Vi räknade så högt ifall sjukvården inte skulle kunna hantera dessa fall. Då skulle kommunen ställa upp med mellanvård. Men nu är vi inte där. Vi ser till exempel ingen brist på vårdplatser i dag, utan det finns fortfarande lediga platser.
–Nu ser vi ett lågriskscenario i och med ökade kostnader. I slutet av april och början av maj kan vi göra nästa prognosarbete. Då har vi mer underlag och kan göra en mer noggrann prognos.
Så just nu lutar det åt ett underskott på åtta miljoner kronor i budgeten?
–Troligtvis inte mer, åtta miljoner eller mindre ser det ut som nu. Men viktigt att påpeka är att ordinarie verksamhet har en budget i balans, en stor del av underskottet förväntas täckas av staten, säger David Gyllenstråle.

Socialnämndens prognos bygger enbart på faktiska kostnader. Sådant som inte tagits med i beräkningen är bland annat kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd om arbetslösheten ökar, och pausad verksamhetsutveckling till följd av coronakrisen.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *