INSÄNDARE 2022-03-24 KL. 11:00

Insändare: Boende på Bylevägen & Zetterlundsväg

Av Insändare

Hur viktigt är det för Vallentuna kommun att likabehandla parter samt att agera opartiskt och sakligt inom ramen för sin myndighetsutövning?

Insändare: Boende på Bylevägen & Zetterlundsväg

I samband med att en mindre del av Byleträsk i södra Vallentuna förvandlas från ett våt- och skogsmarksområde till ett bostadsområde (Kragstalund Östra) har ovan nämnd frågeställning aktualiserats. Under ärendets gång kan nämligen konstateras att Kommunen medvetet och systematiskt låtit bli att motivera beslut i vitala delar som talar mot den omfångsrika byggnationsrätt som detaljplanen medger.

Det finns nämligen ingen som helst motivering i Kommunens beslutsdokumentation (om 376 sidor) avseende vilken form av förtätning som är rimlig och möjlig att genomföra i ett befintligt småhusområde, vilket är en given frågeställning för Kommunen att ta upp till prövning.

Här kan även framhållas att Kommunen initialt avslog markägarens första ansökan om planbesked med motiveringen att exploateringsgraden ansågs vara för hög. Efter detta beslut har dock Vallentuna kommun inlett ett samarbete med markägaren för att detaljplanelägga markområdet Kragstalund östra.

Trots att Kommunen avslår markägarens första ansökan om planbesked med motiveringen att exploateringsgraden är för hög utreder inte Kommunen uttryckligen den frågan i det fortsatta arbetet med detaljplanen, vi finner detta förhållande högst anmärkningsvärt.

Att markägaren som Kommunen samarbetat med tjänar väldigt mycket pengar på Kommunens beslut om ny detaljplan, som medger en för området kraftigt avvikande byggnationsrätt får tyvärr Kommunens agerande att framstå som obehaglig.

Inom ramen för arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Kragstalund östra har Kommunen under 2018 även sålt 1.030 kvm mark till markägaren för 2,5 miljoner kronor. Värdet på marken verkar dock uppgå till 5,8 miljoner kronor enligt ett värderingsunderlag framtaget av SL för annat ändamål. Det är anmärkningsvärt att Kommunen väljer att inte ta fram ett eget värderingsunderlag för markförsäljningen då marken säljs till en part som Kommunen samarbetar med.

Kommunens agerande enligt ovan har skett såpass systematiskt och medvetet att vi antar att detta är ett gängse arbetssätt vid detaljplanering och beslut om bygglov. Den myndighetsutövning som beskrivs ovan är dock ingen förtroendeingivande form av myndighetsutövning och bör därför kritiseras med förhoppningen att Kommunen ändrar sitt arbetssätt framöver.

Avslutningsvis kan även lyftas fram att det av beslutsunderlaget till den nya detaljplanen framgår att området förväntas svämmas över vid kraftigare regnväder och att de miljögifter som samlas i torrdammens bottensediment behöver tas om hand på något sätt. Här kan även nämnas att en lägre exploateringsgrad skulle minska miljöriskerna då det leder till att en mindre del av ytorna inom området hårdbeläggs.

Boende på Bylevägen & Zetterlundsväg
Magnus Berg
Susanne Ahlström
Zoran Stojcevski
Annica Wallenbro Stojcevski
Susanna Ask
Joakim Ask
Anna Rehdin
Robert Rehdin
Anders Bydén