INSÄNDARE 2023-09-14 KL. 08:05

Insändare MP: Vi har olika ambitioner för skolan i Vallentuna

Av Miljöpartiet Vallentuna

Insändare MP: Vi har olika ambitioner för skolan i Vallentuna
Jenny Thörnberg Foto: Privat

På fullmäktige den 4 september blev det tydligt att våra politiska ambitioner för kommunen blir allt mer olika. Alliansen pratar mest om pengar och ekonomi och verkar glömma bort att ta hänsyn till den ekologiska och sociala hållbarheten samt hur vi ska styra kommunen så att vi håller oss inom planetens gränser utan att skapa negativa sociala konsekvenser.

Pengar staplas på hög istället för att investeras i skolan och våra unga. Arbetet med en klimatfärdplan och en koldioxidbudget är praktiskt taget obefintligt. Förebyggande åtgärder för att undvika negativ påverkan på miljön, klimatet, skolan, äldrevården och samhällsgemenskapen är i stort sett frånvarande.

Visst är det naturligt att vi har olika åsikter, men de stora samhällsutmaningarna borde vara något vi kan enas om. Det är med sorg vi konstaterar att så inte är fallet.

Nästa dag, den 5 september, hölls ett möte inom Barn- och Ungdomsnämnden där beslut skulle fattas om den nya skolpengen. Alliansen, med Moderaterna i spetsen, föreslog en höjning och firade detta som ett steg i rätt riktning. I verkligheten innebär dock deras förslag en sänkning, då inflationen överstiger den föreslagna höjningen. Detta leder till att skolorna får mindre resurser att arbeta med. Detta blev ämne för en debatt under mötet, och det blev tydligt att Alliansen anser att skolan är tillräckligt bra eftersom meritvärdet är högt. Detta, trots att var femte elev inte når målen. Lärarna upplever att de inte har tillräckligt med tid och kämpar med otillräckliga resurser. Det råder brist på elevassistenter, extra stöd, speciallärare, specialpedagoger och kuratorer. Det saknas även tid för reflektion och förbättring. Tid är en bristvara inom skolan.

Det är uppenbart att Alliansen, till skillnad från MP, S och V, föredrar att effektivisera (vilket innebär nedskärningar) istället för att investera i en skola som verkligen behöver stöd. Vi vill satsa på eleverna genom att minska elevgrupperna, öka antalet specialpedagoger och elevassistenter för att avlasta lärarna så att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Våra lärare är fantastiska, men de får för närvarande inte möjlighet att fullt ut utöva sin profession.

Inom Miljöpartiet har vi i vår budget ökat skolpengen med över 16 miljoner och fastställt en ökad budget på 10 miljoner för 2024. Men vi inser att det krävs ännu mer. Varje år som Alliansen sparar tvingar oss att investera mer pengar för att återuppbygga det som de har avvecklat.

Jenny Thörnberg (MP),

Gruppledare i fullmäktige

och ledamot i BUN

Nicklas Steorn (MP),

Ledamot i fullmäktige