INSÄNDARE 2021-11-04 KL. 09:20

Insändare: Ny vaccinationspolicy inom socialförvaltningens verksamheter i Vallentuna

Av Vallentuna Nya

Insändare: Ny vaccinationspolicy inom socialförvaltningens verksamheter i Vallentuna

På sitt senaste möte diskuterade socialnämnden på initiativ av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hur socialförvaltningen ska hantera den fortsatta coronapandemin och framför allt vaccinationspolicy för personal som arbetar nära äldre och sköra personer.

Den långvariga pandemin fortsätter under hösten 2021. Vaccinationerna har kommit långt och skyddat många från allvarlig sjukdom och sjukhusvistelse. Mängder av statistik visar att vaccinerna fungerar.

Tyvärr sprids missuppfattningar om vaccinering, vilket gör att människor ibland avstår från att skydda sig själva och andra. Det gäller även bland personal inom omsorgen, dock i mindre utsträckning i Vallentuna än i länets genomsnitt. Men det är ändå en fara med ovaccinerad personal för de brukare vi har inom äldreboende, hemtjänst och LSS. Det bör vara en rättighet för våra brukare att ha en så trygg situation som möjligt. Av det skälet tog vi iniativ i socialnämnden om att införa riktlinjer som skyddar dessa sårbara personer. Kommunen kan ställas inför boende och brukare som vill eller kräver att all personal de möter är vaccinerade.

Vi har under resans gång mött tveksamheter och invändningar och till och med vaccinskepsis. Vaccinationerna är, och bör vara, frivilliga.

Beslutet i socialnämnden blev en framgång. De som inte vaccinerat sig ska erbjudas utbildning och information. Den som ändå inte vaccinerar sig kan förflyttas, så långt det är juridiskt möjligt, till andra arbetsuppgifter under en period. Vid nyanställning kommer krav på vaccinering att ställas. Det ska sägas att beslutet i socialnämnden var enhälligt.
Pandemin har tydligt pekat på brister inom Sveriges äldreomsorg. Genom ett gott arbete av socialförvaltningen har Vallentuna klarat sig bättre än många andra kommuner. Det finns dock förbättringsområden som det är dags att ta itu med.

Vi har tidigare motionerat om utbildningsinsatser som avslagits av den borgerliga majoriteten. Vallentuna Kommun har också en av landets högsta andel timanställda inom omsorgen. Många anställda har uppgett att de inte arbetar heltid för att arbetsbelastningen är för hög. Detta behöver åtgärdas med utökad bemanning. Genom att timanställa undviker kommunen att ge de anställda anställningstrygghet enligt LAS (lagen om anställningsskydd),

Vi kommer att fortsätta arbetet för en socialtjänst på ett sätt som kan möta invånarnas behov och göra det på ett sätt som ger de anställda en god arbetsmiljö.

Gunnar Bergström, Vänsterpartiet
Ing-Marie Elfström, Socialdemokraterna