INSÄNDARE 2022-10-27 KL. 09:45

MP: Vi måste arbeta förebyggande för att minska den psykiska ohälsan

Av Miljöpartiet i Vallentuna

MP: Vi måste arbeta förebyggande för att minska den psykiska ohälsan
Nicklas Steorn och Jenny Thörnberg. Foto: Pressbild

Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar om psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär 2022.

Det är något vi måste ändra på! Miljöpartiets mål är att ingen ska behöva stå i kö för att få hjälp hos BUP, samtidigt som vi steg för steg bygger ett samhälle där fler mår bättre och färre behöver hjälpen. Vi satsar nu pengar på regional nivå men även lokalt har vi i vår skuggbudget lagt 10 miljoner extra på åtgärder för att minska den psykiska ohälsan.

För den psykiska ohälsan ökar och den psykiska hälsan minskar. Självrapporterade besvär som exempelvis ångest och oro har särskilt ökat bland yngre kvinnor, visar den senaste nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten från 2022.

I enkäten uppgav 14 procent av befolkningen (i åldern 16-84 år) att de kände sig stressade. Bland kvinnor i åldern 16-29 år var den siffran 33 procent och bland män i samma ålder 17 procent.

Det finns många orsaker till detta. Men folkhälsomyndigheten anger att en av förklaringen kan vara förändringen av svensk skola. Vi ser att stressen i skolan har ökat i samma takt som den psykiska hälsan minskat. Över tid har den svenska skolan blivit alltmer fokuserad på att bedöma resultat och koka ned dessa till bokstäver. Mantrat har varit fler betyg, tidigare betyg och fler obligatoriska nationella prov. Detta har fortsatt trots gedigen forskning som pekar på risker med att barn börjar identifiera sig med sina betyg och därmed som misslyckade. När det sker sår skolan frön för psykisk ohälsa och utanförskap, snarare än lägga grunden för framgång.

Därför har vi förutom vår satsning på 10 miljoner för att minska psykisk ohälsa även valt att lägga 11 miljoner mer på skolpengen och 4 miljoner på den fasta ramen där man kan söka tilläggsbelopp för extra stöd. Allt hänger ihop och alla delar behövs för att stärka våra unga.

Det behövs fler lärare, specialpedagoger, psykologer och kuratorer. Vi vill se ett trygghetslyft i skolan, där elevhälsan sätts i fokus och att skolan kan jobba förebyggande i enlighet med sitt uppdrag. Det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet integreras i skolan, i stället för att ses som något som kan ligga utanför den ordinarie verksamheten.
Hur eleverna trivs i skolan är avgörande för deras psykiska hälsa och hur de klarar skolan.

Men även köerna till barn- och ungdomspsykiatrin måste minskas och landets ungdomsmottagningar ska få ökade resurser så att stöd och hjälp når barn och unga innan de mår alltför dåligt. – Om man lider och har stor psykisk ohälsa så måste man få hjälp fort.

Jenny Thörnberg, Gruppledare Miljöpartiet Vallentuna
Nicklas Steorn, Jennie Bergenholtz och Isabella Poulsen