INSÄNDARE 2023-04-13 KL. 08:00

V: Förorenat grundvatten inte kommunens ansvar?

Av Vänsterpartiet Vallentuna

V: Förorenat grundvatten inte kommunens ansvar?
Foto: Adobe

I Sverige tar vi rent vatten ur våra kranar för givet, men kan vi verkligen vara helt säkra på att vattnet är ofarligt att dricka?

I kommunens avfallsplan för 2021-2032 framgår att den nedlagda avfallsdeponin i Gillinge fortfarande påverkar grundvattnet. I Okvista har Storstockholms Brandförsvar en övningsanläggning, som också kan antas påverka grundvattnet. Föroreningar från brandövningsplatser är den största kända källan till PFAS-läckage till grundvatten.

Vänsterpartiet uppmärksammade nyligen i kommunfullmäktige att gränsvärdet för bland annat PFAS i dricksvatten sänkts kraftigt. PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp vattenlösliga ämnen som bland annat utnyttjats i brandskum. PFAS kan påverka njurar, lever och kolesterolhalt, hämma kroppens immunförsvar och man misstänker även en koppling till ökad risk för nedsatt fertilitet och vissa typer av cancer.

Det ingår i Bygg- och miljötillsynsnämndens uppdrag att ansvara för kontroll och tillsyn av att kommuninvånarnas dricksvatten uppfyller gällande kvalitetsmål. Detta gäller dock inte privata brunnar.

I Vallentuna finns uppemot 3000 privata brunnar, där fastighetsägaren själv förväntas utföra provtagning av vattenkvaliteten. Hur många av dessa som påverkas av det förorenade grundvattnet invid Gillinge och Okvista är svårt att säga. Och hur höga halterna av PFAS och andra kemikalier därigenom är, kan vi bara få veta efter enskilda brunnsägares provtagningar. Om halterna är förhöjda vid en provtagning, är det ingenting som automatiskt kommer till allmänhetens kännedom. Därför hävdar vi att det enda rätta vore att kommunen provtar vattnet i de brunnar som kan antas vara påverkade av föroreningarna.

Cristina Svedberg
Vänsterpartiet Vallentuna