INSÄNDARE 2023-06-08 KL. 08:10

V: Med mod att gå före kan vi rädda skolan

Av Vänsterpartiet Vallentuna

V: Med mod att gå före kan vi rädda skolan
Foto: Adobe

I en tid av lågkonjunktur, hög inflation och höga räntor anser Vänsterpartiet att det inte är rätt tid för stora vinster (ca 215 miljoner kronor 2022) för kommunen, när de leder till nedskärningar inom kommunens kärnverksamhet. Vänsterpartiet anser att det är extra viktigt att säkra Vallentunas gemensamma välfärd vid dyrtider för hushållen.

Den 12 juni beslutar Vallentuna kommunfullmäktige om kommunplan och budget för de kommande tre åren. Liksom tidigare år föreslår kommunstyret en budget som enbart delvis kompenserar nämnderna för ökade priser och löner. Om vi vill ha anständiga löner och anställningsvillkor leder detta ofelbart till en minskad personalstyrka.

Om vi tittar i backspegeln och tar skolan som exempel, så visar offentlig statistik från Skolverket att det 2014 gick 12,2 elever per lärare i Vallentunas kommunala grundskolor. Medelvärdet för rikets samtliga kommuner var 11,8. Åtta år senare 2022, gick det 14,4 elever per lärare i Vallentuna, medan medel i riket var 11,2.

Under de senaste åtta åren har alltså lärartätheten minskat med drygt 15% i Vallentuna medan den i genomsnitt i riket har ökat med drygt 7%. Även andra personalgrupper i Vallentunas kommunala skolor visar ett liknande mönster. Samma typ av orsak-verkansamband ser vi också för socialtjänstens verksamhet, som äldreomsorg och hemtjänst. Om vi inte kompenserar fullt ut för förändringar i befolkningsutveckling, priser och löner skapar vi anorektiska verksamheter.

Vänsterpartiet föreslår i sin skuggbudget en oförändrad skattesats för de kommande tre åren. Med en bibehållen skattesats förmår vi ändå föreslå ganska rejäla satsningar i kommunens driftsbudget, som exempelvis full kompensation för förändringar av befolkningsstruktur, priser och löner. Dessutom föreslår vi ytterligare satsningar på skolan, halverad kulturskoleavgift, avgiftsfri simskola, avgiftsfria lokal- och planhyror för våra föreningar, och extra resurser för trygghetsskapande åtgärder och satsningar för att öka skolnärvaron för de elever som har väldigt hög frånvaro, med mera.

De föreslagna satsningarna, i kombination med en oförändrad skattesats, ger enligt prognos, ett positivt resultat på 12, 55 och 33 miljoner kr för åren 2024, 2025 och 2026, vilket vi bedömer ge en fullt tillräcklig beredskap att kunna möta oväntade händelser.

Vår kompletta kommunplan och budget hittar du på vallentuna.vansterpartiet.se

Ulf Sellgren
Ordförande Vänsterpartiet Vallentuna