NYHETER 2024-03-21 KL. 11:00

Gör om, gör rätt ansåg domstolen

Av Uffe Lindeborg

Skogsstyrelsen behöver göra ny utredning om avverkning i Kårstaby. Skogsstyrelsen gav ett positivt besked till en skogsägare om att få starta avverkning av skog tidigare. Men efter att Naturskyddsföreningen överklagat ärendet till Mark- och miljödomstolen revs det beslutet upp.

Gör om, gör rätt ansåg domstolen
AVERKAD SKOG. Så här ser det ut ibland när skogen avverkas. Bilden är från ett reportage i november 2021. Foto: Roffe Andersson

Domstolen gick på Naturskyddsföreningens linje främst på grund av bristande underlag och motivering från Skogsstyrelsen angående beslutet att tillåta Håkan Andersson att påbörja avverkningen tidigare än sex veckor efter anmälan. Domstolen noterade att Skogsstyrelsen inte hade redogjort för något underlag som stödde beslutet och inte heller hade adresserat uppgifter om artfynd inom området.

Det fanns en osäkerhet kring omständigheter kring avverkningen. Domstolen menar att även med försiktighetsmått, skulle den kunna påverka arter i området negativt. Därför beslutade domstolen att ärendet skulle återförvisas till Skogsstyrelsen för ytterligare utredning enligt lagstiftningen och de krav som situationen kräver.

Skogsägaren hade ursprungligen anmält en föryngringsavverkning inom fastigheten Kårstaby 4:1 till Skogsstyrelsen, som godkände att avverkning kunde påbörjas tidigare än normalt. Naturskyddsföreningen överklagade detta beslut och yrkade att mark- och miljödomstolen skulle förbjuda all skogsbruksverksamhet i området tills vidare, med ytterligare detaljerade krav för att skydda områdets höga naturvärden, inklusive rödlistade arter.

Domstolen stannade vid att ärendet behövde återföras till Skogsstyrelsen för en mer detaljerad utredning, med hänvisning till bristande underlag och motivering i Skogsstyrelsens ursprungliga beslut.