NYHETER 2023-05-11 KL. 09:15

SL planerar för besparingar

Av Anneli Leijel

SL planerar för besparingar
FÄRRE TURER. Morgonresenärer till stan kan få tre färre avgångar att åka med 608 nästa år. Foto: Roffe Andersson

Nästa år kan Roslagsbanan få färre avgångar och busslinje 608 kan komma att gå mer sällan. Det är två av förslagen från trafikförvaltningen i Region Stockholm som drabbar Vallentuna. Anledningen är ökade kostnader på grund av inflationen samt mindre intäkter – i och med att färre reser med SL-trafiken efter pandemin.

Varje år skickar trafikförvaltningen en remiss till regionens kommuner med förslag på förändringar nästkommande år. Inför 2024 konstaterar man att det ekonomiska läget är ”historiskt tufft” för kollektivtrafiken.

– Resandet har minskat med en femtedel jämfört med 2019. Vi har in i det sista velat ha kvar ett lika stort trafikutbud som tidigare, men resenärsunderlaget bär inte kostnaderna som det ser ut i dag, säger Erik Norling, trafikdirektör vid trafikförvaltningen i ett pressmeddelande.

De förslag som nu gått ut på remiss till alla 26 kommuner i Stockholms län innehåller en lista med förslag på förändringar kring linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Förslagen bygger bland annat på hur planerna för byggandet ser ut i kommunerna och statistiken för resandet.

Färre avgångar dagtid
Efter pandemin har andelen som reser kollektivt ökat från låga nivåer och stabiliserat sig på omkring 80 procent av nivåerna innan pandemin, konstaterar trafikförvaltningen i sin remiss. Minskningen beror framför allt på ökat hemarbete. Detta har inneburit minskade biljettintäkter, jämfört med tidigare år, samtidigt som osäkerheten i omvärlden med hög inflation, räntehöjningar och ökade energipriser skapat både ökade kostnader och en osäkerhet kring framtida kostnader.

– För Vallentunas del finns förslag på ändrad trafikering i mellantrafiken för linje 608 och en eventuell trafikminskning på Roslagsbanan, säger Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen.

När det gäller Roslagsbanan står det i remissen att trafikförvaltningen ”överväger att reducera trafiken i mellantrafiken”. Det betyder att det kan bli färre avgångar dagtid, när färre personer reser.

Linje 608 Stockholm – Vallentuna, föreslås få tre färre avgångar på morgonen och turtätheten på eftermiddagen föreslås minska till 30-minuterstrafik, med en sista avgång runt klockan 18.30.

Fram till den 16 juni har kommuner och tillgänglighetsorganisationer möjlighet att komma in med synpunkter på förslagen. När remissvaren kommit in fortsätter ett fördjupande arbete, berättar Claes Keisu.

– Under sommaren och tidig höst görs sedan en slutlig sammanvägning av förslagen och remissinstansernas synpunkter mot de ekonomiska förutsättningarna. Och under hösten beslutar trafikförvaltningen om vilka förändringar som ska genomföras, säger Claes Keisu.

De nya tidtabellerna för SL-trafiken börjar sedan gälla den 10 december 2023.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se